Podpora obchodných zástupcov

Podpora obchodných zástupcov

Podprogram MEDIA ponúka finančnú podporu európskym sales agentom, ktorí dokážu preukázať úspech v oblasti predaja nenárodných európskych filmov.


Oprávnený žiadateľ
Sales agent, ktorý spĺňa nasledujúce kritériá počas stanoveného referenčného obdobia:
Sales agent reprezentoval najmenej 8 európskych filmov (z ktorých aspoň 1 bol nenárodný) a na základe zmluvy ich predal v najmenej desiatich krajinách zúčastnených v podprograme MEDIA. Minimálne tri zo spomínaných titulov musia byť distribuované v minimálne troch krajínách zúčastnených v podprograme MEDIA (pričom sa neráta domáca krajina). Distribúciu dokazujú prehlásenia distribútorov v schéme Cinema Automatic Scheme. Dodatočný potenciálny fond môže byť dostupný v závislosti od potenciálneho fondu vytvoreného v rámci Cinema Automatic Scheme pre distribúciu nenárodných filmov.

Podpora európskych obchodných zástupcov (sales agents) európskych filmov pozostáva z dvoch fáz:
- generovanie potenciálneho fondu, ktorý sa vypočíta pri podaní žiadosti na základe ukazovateľov medzinárodného predaja spoločnosti pôsobiacej ne európskom trhu v referenčnom období 2013 - 2017 (zatiaľ k dispozícii čestné vyhlásenie za roky 2013 – 2016, čestné vyhlásenia distributérov za rok 2017 budú zverejnené v októbri 2018).

- reinvestícia takto vytvoreného potenciálneho fondu každou spoločnosťou do nasledovných modulov:

Modul 1 – minimálne garancie alebo zálohy za medzinárodné práva na predaj nových - copyright filmu - rok 2013 a neskôr - nenárodných európskych filmov,
Modul 2 – propagácia, marketing a reklamu na trhu, na ktorom sa nový nenárodný európsky film uvádza.

Film musí byť z väčšej časti produkovaný producentom, resp. producentmi sídliacimi v krajinách, ktoré sú zapojené do podprogramu MEDIA, a vyrobený prevažne v spolupráci s profesionálmi z príslušných krajín. Musí ísť o nový (rok 2013 a neskôr) hraný, animovaný alebo dokumentárny film s dĺžkou minimálne 60 minút, ktorý pochádza z inej krajiny, akou je krajina jeho distribúcie (tzv. nenárodný film).

Súčasťou filmu nesmú byť alternatívne obsahové zložky (opera, koncerty, predstavenia atď.) ani reklama. 

Financovanie
- max. 60% oprávnených nákladov
- 20 000 eur, ak sales agent splní vyššie uvedené základné podmienky
- ak sales agent úspešne splní podmienky uvedené vyššie, môže získať dodatočnú podporu - potenciálny fond. Tento bude vypočítaný ako percentuálny podiel potenciálneho fondu vygenerovaného pri automatickej podpore distribúcie pre nenárodné filmy.
- 20% z potenciálneho fondu pre krajiny s vysokou produkčnou kapacitou (Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, UK)
- 30% z potenciálneho fondu pre krajiny s nižšou produkčnou kapacitou

NOVÉ INFORMÁCIE VO VÝZVE
Samostatné žiadosti na reinvestíciu už nie sú potrebné, takisto nie je stanovený presný deadline. Plánované reinvestície sa vo forme deklarovaných nákladov podávajú priamo v žiadosti o podporu a príjemcovia majú 24 mesiacov na to, aby mohli použiť svoj vygenerovaný fond.
V Annex 2 a Annex 3 sú pridané informácie. 

Uzávierky predkladania projektov:
15. 1. 2019
NOVÁ VÝZVA 7. 11. 2019

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na: 
EACEA/01/2018 Podpora obchodných zástupcov
NOVÁ VÝZVA 
EACEA/29/2018 Podpora obchodných zástupcov

Žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom príslušných e-formulárov.

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.

UŽITOČNÉ DOKUMENTY V SLOVENSKOM JAZYKU:
 

PRÍRUČKY:
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť
Ako vygenerovať eFormulár

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/01/2017 Podpora obchodných zástupcov
EACEA/1/2016 Podpora obchodných zástupcov
EACEA/07/2015 Podpora obchodných zástupcov
EAC/S21/2013 Podpora obchodných zástupcov

VÝSLEDKY VÝZIEV:
EACEA/01/2018 Podpora obchodných zástupcov 
EACEA/1/2017 Podpora obchodných zástupcov
EACEA/1/2016 Podpora obchodných zástupcov
EACEA/07/2015 Podpora obchodných zástupcov
EAC/S21/2013 Podpora obchodných zástupcov