Automatická podpora kinodistribúcie

Automatická podpora kinodistribúcie

Schéma zameraná na podporu a posilnenie nadnárodnej distribúcie nenárodných filmov. Automatická podpora má formu dotácie pridelenej na základe výkazu vstupeniek predaných distribútorom na zahraničné európske filmy v predchádzajúcom roku. Na základe predloženého výkazu je vypočítaný potenciálny grant, ktorý sa môže následne reinvestovať do koprodukcie, distribúcie a propagácie a / alebo minimálnych garancií na nový zahraničný európsky film.

Oprávnení žiadatelia

Žiadatelia musia byť európske distribučné spoločnosti registrované v jednom z členských štátov Európskej únie alebo v krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme Creative Europe MEDIA. 

Proces sa bude aj naďalej skladať z dvoch fáz: generovanie, reinvestícia. Distributér však bude podávať len jednu žiadosť, bude mať jednu zmluvu s celkovou výškou potenciálneho fondu.

Generačná fáza - distributér sám vypočíta výšku plánovaného potenciálneho fondu na základe počtu predaných vstupeniek na zahraničné európske filmy počas predchádzajúceho kalendárneho roku (suma na jeden film sa vypočíta koeficientom prideleným podľa krajiny do výšky fixného stropu (pre Slovensko 16 000 predaných vstupeniek)). Žiadateľ musí k žiadosti predložiť výkaz predaných vstupeniek už potvrdený Ministerstvom kultúry SR.  Na základe výkazu je distributérovi pridelená podpora.
 
Fáza reinvestovania - Podľa výšky potenciálneho fondu žiadateľ pripraví stratégiu na jeho použitie a rozpočet.
Potenciálny fond môže investovať do:
1. Financovania filmu
koprodukcia nových nenárodných európskych filmov (t.j. filmy, ktoré nie sú dokončené k dátumu začiatku oprávnených nákladov). 
investovanie do minimálnej garancie

2. Nákladov na distribúciu nenárodných európskych filmov
- náklady na propagáciu, promo-maateriály, web, PR, sociálne siete, trailer
- náklady na výrobu kópií, dabovanie a titulkovanie, VPF, preklad

3. Ostatné náklady
- náklady na audit (ak grant presahuje 60 000 Eur)
- v prípade objednávania služieb u tretej strany: booking - nasadzovanie do kín a  fakturácia

Nepriame (administratívne) náklady nesmú presiahnuť 7% z priamych nákladov

Film musí spĺňať nasledujúce kritériá:
- musí to byť hraný film (môže byť aj animovaný) alebo dokumentárny film s minimálnou dĺžkou 60 minút,
- rok výroby (copyright) nesmie byť starší ako 2015,
- nesmie pozostávať z alternatívneho obsahu (opery, koncerty, vystúpenia, atď.), reklamného, pornografického alebo rasistického materiálu a nesmie obhajovať násilie,
- väčšinový producent alebo väčšinoví producenti diela musia mať sídlo v krajine zapojenej do podprogramu MEDIA. Produkčné spoločnosti sa budú považovať za producentov len vtedy, keď ako také budú uvedené v titulkoch. Do úvahy sa môžu brať aj ďalšie prvky, ako je kreatívna kontrola, vlastníctvo práv na využívanie hotového diela a podiel zo zisku, aby sa zistilo, kto je skutočným producentom.
- film musí byť vyrobený s významnou účasťou profesionálov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi/obyvateľmi krajín zapojených do podprogramu MEDIA. 

Financovanie
Celkový rozpočet vyčlenený na spolufinancovanie projektov sa odhaduje na 24,35 miliónov EUR. Finančný príspevok EÚ nesmie presiahnuť 60% celkových oprávnených nákladov na akciu.
 
Uzávierky predkladania projektov:
NOVÁ VÝZVA: 5. 9. 2019
EACEA/5/2018 - 8. 11. 2018
 
 
Databáza filmov MEDIA Film Database

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na:
NOVÁ VÝZVA:
 EACEA/27/2018 Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – automatická podpora
EACEA/5/2018 Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – automatická podpora

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.

PRÍRUČKY:

Ako zaregistrovať svoju spoločnosť
Ako vygenerovať eFormulár