Politiky EÚ v oblasti kultúry

Politiky EÚ v oblasti kultúry

Grantový program Kreatívna Európa je jedným z nástrojov formulácie spoločnej kultúrnej politiky EÚ. Program Kreatívna Európa je programom Európskej komisie v sektore kultúry a audiovizuálneho sektora a predstavuje po prvý raz spoločný rámec pre oba sektory. Spája programy Kultúra a MEDIA (Mesures pour Encourager le Développement de L'Industrie Audiovisuelle).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/818

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/818

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/818 z 20. mája 2021, ktorým sa zriaďuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013 (Text s významom pre EHP)
 
* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 TU