Vývoj jednotlivých a balíkov projektov

Vývoj jednotlivých a balíkov projektov

Informácie o podpore vývoja jednotlivých a balíkov projektov.
 

Radi by sme upozornili, že pre výzvy MEDIA existuje nový online formát, ktorý je prezentovaný na jednom portáli aj s usmerneniami.

Je rozdelený do dvoch hlavných častí:
• Časť A poskytuje všeobecné informácie o cieľoch, prioritách, kritériách a všeobecných pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všetky výzvy na predkladanie návrhov.
• Časť B poskytuje informácie a kritériá pre konkrétnu výzvu na predkladanie návrhov.
 


VÝVOJ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTOV

Oprávnený žiadateľ - vývoj jednotlivých projektov
Táto schéma je určená nezávislým európskym produkčným spoločnostiam (existujúcim najmenej 12 mesiacov), ktoré môžu preukázať RECENT SUCCESS (*viď. TRACK RECORD), ktoré chcú vytvoriť nový projekt s medzinárodným potenciálom pre kino, televíziu alebo digitálnu platformu, žiadateľ musí byť väčšinovým vlastníkom práv.
*TRACK RECORD
Žiadatelia musia byť tiež schopní poskytnúť dôkaz, že boli buď výlučnou produkčnou spoločnosťou (alebo väčšinovým producentom v koprodukcii) na oprávnenom projekte, ktorý bol ...
- vyrobený počas piatich rokov pred podaním žiadosti a bol komerčne distribuovaný v období od 1. januára 2016 na aspoň jednom zahraničnom teritóriu

Finančnú podporu v rámci schémy vývoj jednotlivých možno žiadať pre
1. hrané, animované a tvorivé dokumentárne filmy s minimálnou dĺžkou 60 minút, ktoré sú v prvom rade určené do kín,
2. hrané filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 90 minút, animované (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 24 minút a tvorivé dokumentárne filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 50 minút, ktoré sú v prvom rade určené pre televízne vysielanie, alebo digitálne platformy.

Financovanie 
v rámci schémy vývoj jednotlivých projektov
60 000 EUR na animované projekty
25 000 EUR pre tvorivé dokumentárne projekty
30 000 EUR pre hrané projekty, ak je odhadovaný rozpočet produkcie nižší ako 1,5 milióna EUR
50 000 EUR pre hrané projekty, ak je odhadovaný rozpočet produkcie rovnaký alebo vyšší ako 1,5 milióna EUR

Začiatok nakrúcania predloženého projektu sa nesmie uskutočniť skôr ako 8 mesiacov od dátumu podania žiadosti.

ZMENY OPROTI VÝZVE 22/2017 – VÝVOJ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTOV
 

Uzávierky predkladania projektov:
Jednotlivé projekty:
18. 12. 2018
24. 4. 2019

Smernice, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na: 
Časť A - Všeobecné informácie

Časť B - EACEA/22/2018 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty


VÝVOJ BALÍKOV PROJEKTOV
Radi by sme upozornili, že pre výzvy MEDIA existuje nový online formát, ktorý je prezentovaný na jednom portáli aj s usmerneniami.

Je rozdelený do dvoch hlavných častí:
• Časť A poskytuje všeobecné informácie o cieľoch, prioritách, kritériách a všeobecných pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všetky výzvy na predkladanie návrhov.
• Časť B poskytuje informácie a kritériá pre konkrétnu výzvu na predkladanie návrhov.


Oprávnený žiadateľ - vývoj balíkov projektov
Táto schéma je určená pre nezávislé európske produkčné spoločnosti (zriadené najmenej 36 mesiacov), ktoré môžu preukázať RECENT SUCCESS (*viď. TRACK RECORD), nedávno vytvorili a medzinárodne distribuovali projekt a chcú vyvinúť balík projektov (3-5) s medzinárodným potenciálom pre kiná, televíziu alebo digitálnu platformu, s tým, že sú vačšinovým vlastníkom práv..
*TRACK RECORD
Žiadatelia musia byť tiež schopní poskytnúť dôkaz, že boli buď výlučnou produkčnou spoločnosťou (alebo väčšinovým producentom v koprodukcii) na oprávnenom projekte, ktorý bol ...
- vyrobený počas piatich rokov pred podaním žiadosti a bol komerčne distribuovaný v období od 1. januára 2016 na aspoň troch zahraničných teritóriách

Finančnú podporu v rámci schémy vývoj balíkov projektov možno žiadať pre
1. Projekty určené na kinodistribúciu: hrané, animované filmy  a tvorivé dokumenty (minimálna dĺžka 60 minút)
2. Projekty určené pre televíziu (TV dielo alebo sériál) alebo digitálne platformy : hrané filmy (minimálna dĺžka 90 minút); animované (minimálna dĺžka 24 minút); kreatívne dokumenty (min. Dĺžka 50 minút)

Financovanie vývoj balíkov projektov
Žiadosť o financovanie musí obsahovať minimálne 3 a maximálne 5 projektov. Každý projekt môže získať podporu vo výške od 10 000 EUR do 60 000 EUR za predpokladu, že suma nepresiahne 50% oprávnených celkových nákladov na projekt. Celková výška podpory, ktorá môže byť pridelená v rámci programu, sa pohybuje medzi 70 000 a 200 000 EUR. 

Producent môže do balíku projektov zaradiť aj krátky film (maximálne 20 minút), ktorého výroba je chápaná ako signál záujmu o podporu mladých talentov. Žiadosť by teda pozostávala z balíka 3 až 5 projektov plus jeden krátky film. Pokiaľ je v žiadosti aj krátky film, výška maximálnej podpory sa zvýši na 210 000EUR alebo 160 000 EUR v prípade že sa balík skladá z dokumentárnych filmov. 

Začiatok nakrúcania predložených projektov sa nesmie uskutočniť skôr ako 8 mesiacov od dátumu podania žiadosti.

ZMENY OPROTI VÝZVE 21/2016 – VÝVOJ BALÍKOV PROJEKTOV

Nasledujúce projekty nie sú prípustné:
- živé záznamy, televízne súťaže, talk show, reality show alebo vzdelávacie, vyučovacie a náučné programy,
- dokumentárne filmy propagujúce cestovný ruch, „filmy o filme“, spravodajstvo, reportáže o zvieratách, správy a „dokumentárne telenovely“
- projekty obsahujúce pornografický alebo rasistický materiál alebo obhajujúce násilie,
- diela propagačnej povahy,
- materiály vyrobené inštitúciami na propagáciu konkrétnych organizácií alebo ich aktivít.

Uzávierky predkladania projektov:
Balíky projektov:
20. február 2019


Smernice, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na: 
Časť A - Všeobecné informácie
Časť B - EACEA/23/2018 Podpora balíkov projektov

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.

UŽITOČNÉ DOKUMENTY V SLOVENSKOM JAZYKU (LEN PRE INFORMÁCIU):

PRÍRUČKY:

Ako podať žiadosť (Balíky projektov) (aktualizované 30.11.2016)
Ako podať žiadosť (Jednotlivé projekty) (aktualizované 15.03.2017)
Ako podať žiadosť (aktualizované 28.10.2015)
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť
Ako vygenerovať eFormulár

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/22/2017 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty
EACEA/23/2017 Podpora vývoja projektov - balíky projektov

EACEA/20/2016 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty
EACEA/21/2016 Podpora vývoja projektov - balíky projektov
EACEA/19/2015 Podpora vývoja projektov - balíky projektov
EACEA/18/2015 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty
EACEA/18/2014 Podpora vývoja projektov - balíky projektov
EACEA/17/2014 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty
EAC/S30/2013 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty a balíky projektov

VÝSLEDKY VÝZIEV:
EACEA/22/2018 Podpora vývoja - jednotlivé projekty
(1. Uzávierka, 18. 12. 2018)
EACEA/23/2017 Podpora vývoja - balíky projektov
EACEA/22/2017 Podpora vývoja - jednotlivé projekty
(1. uzávierka 23. 11. 2017)

EACEA/20/2016 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty
(2. uzávierka 20. 4. 2017)
EACEA/21/2016 Podpora vývoja projektov- balíky projektov
EACEA/20/2016 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty
(1. uzávierka 17. 11. 2016)

EACEA/18/2015 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty
(2. uzávierka 21.4.2016)

EACEA/18/2015 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty
(1. uzávierka 19.11.2015)

EACEA/17/2014 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty
(2. uzávierka 16.4.2015)
EACEA/17/2014 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty
(1. uzávierka 15.1.2015)

EACEA/19/2015 Podpora vývoja projektov - balíky projektov
EACEA/18/2014 Podpora vývoja projektov - balíky projektov

EAC/S30/2013 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty a balíky projektov