Vývoj jednotlivých a balíkov projektov

Vývoj jednotlivých a balíkov projektov

Informácie o podpore vývoja jednotlivých a balíkov projektov.
 

Radi by sme upozornili, že pre výzvy MEDIA existuje online formát, ktorý je prezentovaný na jednom portáli aj s usmerneniami.

Je rozdelený do dvoch hlavných častí:
• Časť A poskytuje všeobecné informácie o cieľoch, prioritách, kritériách a všeobecných pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všetky výzvy na predkladanie návrhov.
• Časť B poskytuje informácie a kritériá pre konkrétnu výzvu na predkladanie návrhov.

VÝVOJ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTOV

Oprávnený žiadateľ
Táto schéma je určená nezávislým európskym produkčným spoločnostiam (existujúcim najmenej 12 mesiacov), ktoré môžu preukázať RECENT SUCCESS (*viď. TRACK RECORD), ktoré chcú vytvoriť nový projekt s medzinárodným potenciálom pre kino, televíziu alebo digitálnu platformu, žiadateľ musí byť väčšinovým vlastníkom práv.
*TRACK RECORD
Žiadatelia musia byť tiež schopní poskytnúť dôkaz, že boli buď výlučnou produkčnou spoločnosťou (alebo väčšinovým producentom v koprodukcii) na oprávnenom projekte, ktorý bol ...
- vyrobený počas piatich rokov pred podaním žiadosti a bol komerčne distribuovaný v období od 1. januára 2017 na aspoň jednom zahraničnom teritóriu

Prípustné projekty
1. Projekty určené do kín
hrané, animované a tvorivé dokumentárne filmy s minimálnou dĺžkou 60 minút

2. Projekty určené pre TV a digitálne platformy
hrané filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 90 minút, animované (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 24 minút a tvorivé dokumentárne filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 50 minút.
Minimálna dĺžka neplatí pre projekty ponúkajúce užívateľskú skúsenosť v nelineárnym formáte (napr. virtuálna realita).

Financovanie
60 000 EUR na animované projekty
25 000 EUR pre tvorivé dokumentárne projekty
30 000 EUR pre hrané projekty, ak je odhadovaný rozpočet produkcie nižší ako 1,5 milióna EUR
50 000 EUR pre hrané projekty, ak je odhadovaný rozpočet produkcie rovnaký alebo vyšší ako 1,5 milióna EUR


Začiatok nakrúcania predloženého projektu sa nesmie uskutočniť skôr ako 8 mesiacov od dátumu podania žiadosti.

Uzávierky predkladania projektov:
Jednotlivé projekty:
13. 11. 2019 - 17:00 (CET/CEST, Brussels time)
12. 05. 2020 - 17:00 (CET/CEST, Brussels time)

ZMENA OPROTI VÝZVE 22/2018
Kreatívne texty sú striktne limitované, čo sa týka rozsahu. Nie je viac možné priložiť celý scenár, prípustná dĺžka je maximálne 20 strán, vrátane ukážok dialógov. Informácie o štruktúre a rozsahu kreatívnych textov nájdete v Annex 1.

ZMENY OPROTI VÝZVE 22/2017 – VÝVOJ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTOV
Výva


Smernice, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na: 
Výzva

Časť A - Všeobecné informácie
Časť B - EACEA/17/2019 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty


VÝVOJ BALÍKOV PROJEKTOV
Podpora producentskej a scenáristickej prípravy súboru 3 - 5 audiovizuálnych diel je určená stredne veľkým európskym nezávislým produkčným spoločnostiam, ktoré už majú skúsenosti na medzinárodnej úrovni a finančnú kapacitu vyvíjať niekoľko projektov súčasne. K súboru projektov je možné (nepovinné) pridať aj jeden krátky film (podpora začínajúceho talentu).

Radi by sme upozornili, že pre výzvy MEDIA existuje online formát, ktorý je prezentovaný na jednom portáli aj s usmerneniami.

Je rozdelený do dvoch hlavných častí:
• Časť A poskytuje všeobecné informácie o cieľoch, prioritách, kritériách a všeobecných pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všetky výzvy na predkladanie návrhov.
• Časť B poskytuje informácie a kritériá pre konkrétnu výzvu na predkladanie návrhov.


Oprávnený žiadateľ
Táto schéma je určená pre nezávislé európske produkčné spoločnosti (zriadené najmenej 36 mesiacov), ktoré môžu preukázať RECENT SUCCESS (*viď. TRACK RECORD), nedávno vytvorili a medzinárodne distribuovali projekt a chcú vyvinúť balík projektov (3-5) s medzinárodným potenciálom pre kiná, televíziu alebo digitálnu platformu, s tým, že sú vačšinovým vlastníkom práv..
*TRACK RECORD
Žiadatelia musia byť tiež schopní poskytnúť dôkaz, že boli buď výlučnou produkčnou spoločnosťou (alebo väčšinovým producentom v koprodukcii) na oprávnenom projekte, ktorý bol ...
- vyrobený počas piatich rokov pred podaním žiadosti a bol komerčne distribuovaný v období od 1. januára 2017 na aspoň troch zahraničných teritóriách

Prípustné projekty
1. Projekty určené do kín
hrané, animované a tvorivé dokumentárne filmy s minimálnou dĺžkou 60 minút

2. Projekty určené pre TV a digitálne platformy
hrané filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 90 minútanimované (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 24 minút a tvorivé dokumentárne filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 50 minút.
Minimálna dĺžka neplatí pre projekty ponúkajúce užívateľskú skúsenosť v nelineárnym formáte (napr. virtuálna realita).

3. Krátky film - podpora výroby (nepovinná súčasť súboru projektov)
hraný, animovaný alebo tvorivý dokument s max. dĺžkou 20 minút
- podpora začínajúceho talentu - scenárista, režisér, producent, ktorý už získal profesionálne skúsenosti (napr. študentské alebo Samofinancované filmy), ale ešte nevyrobil dielo v komerčnej distribúcii.

Financovanie
Žiadosť o financovanie musí obsahovať minimálne 3 a maximálne 5 projektov. Každý projekt môže získať podporu vo výške od 10 000 EUR do 60 000 EUR za predpokladu, že suma nepresiahne 50% oprávnených celkových nákladov na projekt. Celková výška podpory, ktorá môže byť pridelená v rámci programu, sa pohybuje medzi 70 000 a 200 000 EUR. 

Producent môže do balíku projektov zaradiť aj krátky film (maximálne 20 minút), ktorého výroba je chápaná ako signál záujmu o podporu mladých talentov. Žiadosť by teda pozostávala z balíka 3 až 5 projektov plus jeden krátky film. Pokiaľ je v žiadosti aj krátky film, výška maximálnej podpory sa zvýši na 210 000EUR alebo 160 000 EUR v prípade že sa balík skladá z dokumentárnych filmov. 

Začiatok nakrúcania predložených projektov sa nesmie uskutočniť skôr ako 8 mesiacov od dátumu podania žiadosti.

ZMENY OPROTI VÝZVE 21/2016 – VÝVOJ BALÍKOV PROJEKTOV


Uzávierky predkladania projektov:
Balíky projektov:
4. február 2020 do 17.00


Smernice, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na: 
Výzva

Časť A - Všeobecné informácie
Časť B - EACEA/18/2019 Podpora balíkov projektov

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Funding and tender opportunities.

LINK:
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/23/2018 Podpora vývoja - balíky projektov
EACEA/22/2017 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty
EACEA/23/2017 Podpora vývoja projektov - balíky projektov

EACEA/20/2016 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty
EACEA/21/2016 Podpora vývoja projektov - balíky projektov
EACEA/19/2015 Podpora vývoja projektov - balíky projektov
EACEA/18/2015 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty
EACEA/18/2014 Podpora vývoja projektov - balíky projektov
EACEA/17/2014 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty
EAC/S30/2013 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty a balíky projektov

VÝSLEDKY VÝZIEV:
EACEA 17/2019 Podpora vývoja -  jednotlivé projekty (2. uzávierka 12.5.2020)
EACEA 18/2019 Podpora vývoja - balíky projektov (uzávierka 4.2.2020)
EACEA 17/2019  Podpora vývoja - JEDNOTLIVÉ PROJEKTY (1. uzávierka, 13.11.2019)
EACEA/22/2018 Podpora vývoja - jednotlivé projekty
(2. Uzávierka, 24. 4. 2019)
EACEA/23/2018 Podpora vývoja - balíky projektov
EACEA/22/2018 Podpora vývoja - jednotlivé projekty
(1. Uzávierka, 18. 12. 2018)
EACEA/23/2017 Podpora vývoja - balíky projektov
EACEA/22/2017 Podpora vývoja - jednotlivé projekty
(1. uzávierka 23. 11. 2017)
EACEA/20/2016 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty
(2. uzávierka 20. 4. 2017)
EACEA/21/2016 Podpora vývoja projektov- balíky projektov
EACEA/20/2016 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty
(1. uzávierka 17. 11. 2016)
EACEA/18/2015 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty
(2. uzávierka 21.4.2016)
EACEA/18/2015 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty
(1. uzávierka 19.11.2015)
EACEA/17/2014 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty
(2. uzávierka 16.4.2015)
EACEA/17/2014 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty
(1. uzávierka 15.1.2015)
EACEA/19/2015 Podpora vývoja projektov - balíky projektov
EACEA/18/2014 Podpora vývoja projektov - balíky projektov
EAC/S30/2013 Podpora vývoja projektov - jednotlivé projekty a balíky projektov