Výberová podpora kinodistribúcie

Výberová podpora kinodistribúcie

Podpora kampaní pre distribúciu nenárodných európskych filmov.
Prezentáciu celej výzvy v slovenčine nájdete tu

Oprávnený žiadateľ
Európsky sales agent, ktorý koordinuje minimálne 7 rôznych prípustných distributérov pôsobiacich v rôznych krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA.
- medzi distribútormi musí byť min. traja z krajín s vysokou / strednou produkčnou kapacitou (UK, FR, IT, ES, DE, AT, BE, PL, NL) a min. dvaja z krajín s nízkou produkčnou kapacitou (všetky ostatné členské krajiny MEDIA)
- sales agent musel v posledných 3 rokoch zastupovať min. 3 filmy distribuované v min. 5 krajinách a byť oprávnený predávať ich do min. 15 členských krajín MEDIA
- filmy musia mať distribučnú premiéru v období 1.4.2019 - 1.10.2020 (1. uzávierka) alebo 1.10.2019 - 1.4.2021 (2. uzávierka)

Film musí spĺňať nasledujúce kritériá:
- musí to byť hranýanimovaný alebo dokumentárny film s minimálnou dĺžkou 60 minút,
európske filmy (na výrobe filmu sa musia významnou mierou podieľať spoločnosti a profesionáli z krajín MEDIA)
- rok výroby (copyright) nesmie byť starší ako 2018,
- výrobný rozpočet filmu z krajín s vysokou produkčnou kapacitou (UK, FR, IT, ES, DE) musí byť nižší ako 15 mil. eur

Financovanie
Celkový rozpočet na výzvu sa odhaduje na 9,85 milióna EUR. Približne 25% rozpočtu bude pridelených filmom s rozpočtom na produkciu pod 3 milióny EUR. Granty sú k dispozícii na financovanie distribučných kampaní nenárodných európskych filmov
- je možné požadovať max. 50% nákladov (sales agent i jednotliví distribútori)
- max. sumy pre jednotlivých distribútorov: 150 000 EUR (UK, FR, IT, ES, DE); 60 000 EUR (AT, BE, PL, NL); 30 000 EUR (CZ, DK, FI, EL, HU, NO, PT, SU); 10 000 EUR (SR a ostatné teritória)

Národné/nenárodné európske filmy:
Európske filmy sa budú považovať za „národné“ v tej krajine zapojenej do podprogramu MEDIA, ktorej štátni príslušníci/ obyvatelia sa podieľali najväčším podielom na výrobe filmu na základe bodov udelených podľa predchádzajúcej tabuľky. Vo všetkých ostatných krajinách sa budú považovať za „nenárodné“ filmy.

Kinopremiéra filmu (sem sa nerátajú predpremiéry ani zvláštne premietania) sa musí uskutočniť v príslušnej krajine najskôr v deň podania žiadosti, a najneskôr 18 mesiacov od uzávierky podávania žiadostí.

Zmeny oproti výzve EACEA / 19 / 2016

Uzávierky predkladania projektov:

8. január 2019
4. jún 2019
 
Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na: 
EACEA/28/2018 Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – výberová podpora

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.

UŽITOČNÉ DOKUMENTY V SLOVENSKOM JAZYKU (LEN PRE INFORMÁCIU):

VÝZVA:
Oznámenie o výzve (EACEA 19/2016)
Slovenský preklad predchádzajúcej výzvy (EAC/S22/2013)

PRÍRUČKY:
Ako podať žiadosť (aktualizované 22.9.2016)
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť
Ako vygenerovať eFormulár

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/12/2017 Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – výberová podpora
EACEA/19/2016 Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – výberová podpora
EACEA/13/2015 Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – výberová podpora
EACEA/23/2014 Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – výberová podpora
EAC/S22/2013 Výberová podpora kinodistribúcie

VÝSLEDKY VÝZIEV:

EACEA/28/2018 Výberová podpora kinodistribúcie (Uzávierka 08/01/2019)
EACEA/12/2017 Výberová podpora kinodistribúcie (1. Uzávierka 5. 12. 2017)
EACEA/19/2016 Výberová podpora kinodistribúcie (14. 6. 2017)
EACEA/19/2016 Výberová podpora kinodistribúcie (1. 12. 2016)
EACEA/13/2015 Výberová podpora kinodistribúcie (2. uzávierka 14.6.2016)
EACEA/13/2015 Výberová podpora kinodistribúcie (1. uzávierka 1.12.2015)
EACEA/23/2014 Výberová podpora kinodistribúcie (2. uzávierka 2.7.2015)
EACEA/23/2014 Výberová podpora kinodistribúcie (1. uzávierka 4.12.2014)
EAC/S22/2013 Výberová podpora kinodistribúcie