Výberová podpora kinodistribúcie

Výberová podpora kinodistribúcie

Podpora kampaní pre distribúciu nenárodných európskych filmov.
Radi by sme upozornili, že pre výzvy MEDIA existuje online formát, ktorý je prezentovaný na jednom portáli aj s usmerneniami.

Je rozdelený do dvoch hlavných častí:
Výzva
Časť A poskytuje všeobecné informácie o cieľoch, prioritách, kritériách a všeobecných pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všetky výzvy na predkladanie návrhov.
Časť B poskytuje informácie a kritériá pre konkrétnu výzvu na predkladanie návrhov.


Oprávnený žiadateľ
Európsky sales agent, ktorý koordinuje minimálne 7 rôznych prípustných distributérov pôsobiacich v rôznych krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA.
- medzi distribútormi musí byť min. traja z krajín s vysokou / strednou produkčnou kapacitou (UK, FR, IT, ES, DE, AT, BE, PL, NL) a min. dvaja z krajín s nízkou produkčnou kapacitou (všetky ostatné členské krajiny MEDIA)
- sales agent musel v posledných 3 rokoch zastupovať min. 3 filmy distribuované v min. 5 krajinách a byť oprávnený predávať ich do min. 15 členských krajín MEDIA
- filmy musia mať distribučnú premiéru v období 1. 3. 2020 - 1. 9. .2021 (1. uzávierka) alebo 1. 9 .2020 - 1.3.2022 (2. uzávierka)

Prípustné projekty
- Film musí to byť hranýanimovaný alebo dokumentárny film s minimálnou dĺžkou 60 minút,
európske filmy (na výrobe filmu sa musia významnou mierou podieľať spoločnosti a profesionáli z krajín MEDIA)
- rok výroby (copyright) nesmie byť starší ako 2019,
- výrobný rozpočet filmu z krajín s vysokou produkčnou kapacitou (UK, FR, IT, ES, DE) musí byť nižší ako 15 mil. eur

Financovanie
Približne 25% rozpočtu bude pridelených filmom s rozpočtom na produkciu pod 3 milióny EUR. Granty sú k dispozícii na financovanie distribučných kampaní nenárodných európskych filmov
- je možné požadovať max. 50% nákladov (sales agent i jednotliví distribútori)
- max. sumy pre jednotlivých distribútorov: 150 000 EUR (UK, FR, IT, ES, DE); 60 000 EUR (AT, BE, PL, NL); 30 000 EUR (CZ, DK, FI, EL, HU, NO, PT, SU); 10 000 EUR (SR a ostatné teritória)

Národné/nenárodné európske filmy:
Európske filmy sa budú považovať za „národné“ v tej krajine zapojenej do podprogramu MEDIA, ktorej štátni príslušníci/ obyvatelia sa podieľali najväčším podielom na výrobe filmu na základe bodov udelených podľa predchádzajúcej tabuľky. Vo všetkých ostatných krajinách sa budú považovať za „nenárodné“ filmy.

Kinopremiéra filmu (sem sa nerátajú predpremiéry ani zvláštne premietania) sa musí uskutočniť v príslušnej krajine najskôr v deň podania žiadosti, a najneskôr 18 mesiacov od uzávierky podávania žiadostí.

Zmeny oproti výzve EACEA / 19 / 2016

Uzávierky predkladania projektov:
10.  december 2019 do 17.00
16. jún 2020 do 17.00

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Funding and tender opportunities.

LINK:
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/28/2018 Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – výberová podpora
EACEA/12/2017 Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – výberová podpora
EACEA/19/2016 Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – výberová podpora
EACEA/13/2015 Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – výberová podpora
EACEA/23/2014 Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – výberová podpora
EAC/S22/2013 Výberová podpora kinodistribúcie

VÝSLEDKY VÝZIEV:
EACEA/21/2019 Výberová podpora kinodistribúcie (2. uzávierka 16.6.2020)
EACEA/21/2019 Výberová podpora kinodistribúcie (1. uzávierka 10.12.2019)

EACEA/28/2018 Výberová podpora kinodistribúcie (2. uzávierka 04/06/2019)
EACEA/28/2018 Výberová podpora kinodistribúcie (1. uzávierka 08/01/2019)
EACEA/12/2017 Výberová podpora kinodistribúcie (1. uzávierka 5. 12. 2017)
EACEA/19/2016 Výberová podpora kinodistribúcie (2. uzávierka 14. 6. 2017)
EACEA/19/2016 Výberová podpora kinodistribúcie (1. uzávierka 1. 12. 2016)
EACEA/13/2015 Výberová podpora kinodistribúcie (2. uzávierka 14.6.2016)
EACEA/13/2015 Výberová podpora kinodistribúcie (1. uzávierka 1.12.2015)
EACEA/23/2014 Výberová podpora kinodistribúcie (2. uzávierka 2.7.2015)
EACEA/23/2014 Výberová podpora kinodistribúcie (1. uzávierka 4.12.2014)
EAC/S22/2013 Výberová podpora kinodistribúcie