Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2014

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2014

Creative Europe Desk Slovensko od roku 2004 vydáva podrobnú správu o slovenskom audiovizuálnom priestore.

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2014 obsahuje komplexný prehľad slovenskej audiovízie v uplynulom roku zoradený do 16 kapitol: Legislatíva, Filmové školstvo, Filmová produkcia, Audiovizuálny fond, Literárny fond, MEDIA, Eurimages, Kinodistribúcia, Videodistribúcia, Kiná, Filmové kluby, Domáce festivaly a prehliadky, Ocenenia slovenských filmov a tvorcov na Slovensku, Ocenenia slovenských filmov a tvorcov v zahraničí, Slovenský filmový ústav a Televízia.

Text Správy o stave slovenskej audiovízie v roku 2014 zostavil Miroslav Ulman, editormi sú Vladimír Štric a Rastislav Steranka.

Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2014 (v slovenskom jazyku)
Report on the Slovak Audiovisual Situation in 2014 (in English)

Správa je dostupná v anglickom jazyku aj v tlačenej forme v kancelárii Creative Europe Desk Slovensko, Grösslingová 45, Bratislava.