Projekty európskej spolupráce

Projekty európskej spolupráce

Hlavnými cieľmi podpory projektov nadnárodnej kultúrnej spolupráce je podporovať schopnosť odvetví kultúry fungovať nadnárodne a medzinárodne a podporovať pohyb kultúrnych diel a nadnárodnú mobilitu kultúrnych a kreatívnych subjektov, najmä umelcov. 
 
Prioritami v oblasti budovania odvetví kultúry je: 
 
− podporovať opatrenia poskytujúce kultúrnym a kreatívnym subjektom zručnosti, schopnosti a odborné znalosti, ktoré prispievajú k posilňovaniu odvetví kultúry vrátane podporovania prispôsobovania sa digitálnym technológiám, testovania inovačných prístupov k práci s publikom a testovania nových modelov podnikania a riadenia, 
 
− podporovať opatrenia umožňujúce kultúrnym pracovníkom spolupracovať medzinárodne a internacionalizovať ich kariéry a činnosti v Únii a mimo nej, ak je to možné na základe dlhodobých stratégií,
 
− poskytovať podporu na posilnenie európskych kultúrnych a kreatívnych organizácií a medzinárodných sietí so zámerom uľahčiť prístup k profesijným príležitostiam. 
 
V oblasti podpory pohybu a mobility sa stanovujú tieto priority:
 
− podporovať medzinárodné kultúrne aktivity, ako sú napríklad výstavy, výmeny a festivaly, 
 
− podporovať pohyb európskej literatúry s cieľom zabezpečiť jej čo najväčšiu dostupnosť, 
 
− podporovať prácu s publikom ako prostriedok na stimulovanie záujmu o európske kultúrne diela a hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo a na zlepšovanie prístupu k nim. Cieľom práce s publikom je pomôcť európskym umelcom a ich dielam dostať sa k čo najväčšiemu počtu recipientov v Európe a rozšíriť prístup skupín s nedostatočným zastúpením ku kultúrnym dielam. Jeho cieľom je takisto pomôcť kultúrnym organizáciám prispôsobiť sa potrebe pracovať s publikom novými a inovatívnymi spôsobmi, aby si ho udržali, získali a aby zároveň zlepšili zážitky existujúceho i budúceho publika a prehĺbili s ním vzťahy. 
 
Toto opatrenie má flexibilný, interdisciplinárny charakter. Projekty sa môžu zameriavať na jednu alebo viac priorít. 
 

Kategória 1 – Projekty spolupráce menšieho rozsahu

 
Táto kategória projektov
 
− zahŕňa vedúceho projektu a prinajmenšom dvoch ďalších partnerov so zákonným sídlom aspoň v troch rozličných krajinách zúčastňujúcich sa na programe Kreatívna Európa – podprogram Kultúra. Vedúci projektu alebo jeden zo spoluorganizátorov musia mať zákonné sídlo v jednej z oprávnených krajín. 
 
− podlieha žiadosti, v rámci ktorej sa požaduje maximálne 200 000 EUR, čo prestavuje maximálne 60 % oprávneného rozpočtu. 
 

Kategória 2 – Projekty spolupráce väčšieho rozsahu

 
Táto kategória projektov 
 
− zahŕňa vedúceho projektu a aspoň päť ďalších partnerov so zákonným sídlom aspoň v šiestich rozličných krajinách zúčastňujúcich sa na programe Kreatívna Európa – podprogram Kultúra. Vedúci projektu alebo jeden z partnerov musia mať zákonné sídlo v jednej z oprávnených krajín. 
 
− podlieha žiadosti, v rámci ktorej sa požaduje maximálne 2 000 000 EUR, čo prestavuje maximálne 50 % oprávneného rozpočtu. 
 
V oboch kategóriách je maximálna dĺžka trvania 48 mesiacov.
 

Kritériá na udeľovanie grantov

 
Projekty oprávnených žiadateľov sa budú hodnotiť na základe týchto kritérií: 
 
1. Relevantnosť (35) 
 
V rámci tohto kritéria sa hodnotí, ako projekt prispeje k posilneniu profesionalizácie odvetvia a ku schopnosti fungovať nadnárodne, podporovať nadnárodný pohyb kultúrnych diel a mobilitu umelcov a k zlepšeniu prístupu ku kultúrnym dielam. 
 
2. Kvalita obsahu a činností (25) 
 
V rámci tohto kritéria sa hodnotí, ako sa projekt bude vykonávať v praxi (kvalita činností a hotových diel, skúsenosti zamestnancov zodpovedných za projekty a pracovné podmienky) s osobitným zameraním sa na to, ako môžu tieto činnosti účinne pomôcť vykonávať stratégiu rozvoja publika. 
 
3. Komunikácia a šírenie (20) 
 
Cieľom ja maximalizovať vplyv výsledkov daného projektu, a to ich čo najširším sprístupnením na miestnej, regionálnej, nadnárodnej a európskej úrovni, aby rozšírili vplyv nad rámec tých, ktorí sú priamo zapojení do projektu, ako aj nad rámec životného cyklu tohto projektu. 
 
4. Kvalita partnerstva (20) 
 
V rámci tohto kritéria sa hodnotí rozsah, do akého všeobecná organizácia a koordinácia projektu zabezpečí účinné vykonávanie činností a prispeje k ich udržateľnosti.
 
V rámci nového Programu Kreatívna Európa majú všetci žiadatelia povinnosť pred 
podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, 
 
 
Krajiny participujúce na programe: aktualizovaný zoznam tu
 
 
 
Termíny:
 
 
Deadline: 27. november 2019
 
 
 
ilustračné foto: Exhibition Bratislava projektu REMAKE