Prístup na trh

Prístup na trh

Podpora odborných audiovizuálnych podujatí obchodného charakteru (audiovizuálne trhy), používania online nástrojov a spoločných európskych propagačných činností.
Cieľom tejto výzvy je podpora podujatí a činností, ktoré prebiehajú v krajinách i mimo krajín zapojených do podprogramu MEDIA.Radi by sme upozornili, že pre výzvy MEDIA existuje online formát, ktorý je prezentovaný na jednom portáli aj s usmerneniami.
Je rozdelený do dvoch hlavných častí:

• Časť A poskytuje všeobecné informácie o cieľoch, prioritách, kritériách a všeobecných pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všetky výzvy na predkladanie návrhov.
• Časť B poskytuje informácie a kritériá pre konkrétnu výzvu na predkladanie návrhov.

Oprávnený žiadateľ
O podporu môžu požiadať súkromné spoločnosti, neziskové organizácie, asociácie, nadácie a ďalšie organizácie sídliace v krajinách MEDIA.. Iba tie žiadosti, ktoré zodpovedajú aspoň jednému z nižšie uvedených 2 Akcií, budú považované za oprávnené:
Akcia 1 - Trhy pre európskych audiovizuálnych profesionálov
akcie na podporu prístupu európskych filmových profesionálov a európskych filmových diel na profesionálne audiovizuálne trhy v Európe i mimo nej (napr. koprodukčné fóra, finančné iniciatívy, trhy pre dokončené diela)
Akcia 2 - Aktivity propagujúce európske diela
- propagáciu európskej kinematografie (organizácie zastupujúce aspoň 15 krajín MEDIA)
- propagačné iniciatívy a platformy, ktoré majú za cieľ vytvoriť inovatívne spôsoby distribúcie európskych audiovizuálnych diel a výmenu informácií medzi európskymi profesionálmi (zoskupenia aspoň 3 rôznych organizácií z 3 rôznych krajín MEDIA)

Prípustné projekty
Podprogram Creative Europe MEDIA bude podporovať aktivity zamerané na:
- uľahčenie európskych a medzinárodných koprodukcií vrátane krátkych filmov, videohier, televíznych seriálov a krížových médií;
- uľahčenie prístupu k profesionálnym audiovizuálnym obchodným podujatiam a trhom a využívanie online obchodných nástrojov v Európe i mimo nej;
- uľahčiť šírenie európskych diel vrátane krátkych filmov v Európe a vo svete na všetkých platformách vo všetkých formátoch.
 
Spoločnosť Creative Europe MEDIA poskytuje zastrešenie pre európskych odborníkov na hlavných audiovizuálnych trhoch, ako sú MIP TV, MIPCOM, filmový festival v Cannes a Berlinale. Navštívte stránku Media-Stands.eu a získajte informácie o platforme MEDIA na nadchádzajúcich trhoch. Creative Europe MEDIA priamo podporuje záujmy a tematické trhy, ako napríklad Documentary Forum, CARTOON Forum a menšie špecializované trhy, ako sú Galway Film Fair a dokumentárne semináre koordinované European Documentary Network. Spoločnosť Creative Europe MEDIA podporuje aj databázové a online nástroje ako Cineuropa.

Financovanie
Pre aktivity, ktoré sa konajú v krajinách zúčastňujúcich sa podprogramu MEDIA,  môžu žiadatelia získať až o 60% svojich oprávnených nákladov. 
Pri činnostiach, ktoré sa uskutočňujú vo všetkých ostatných krajinách, žiadatelia môžu získať až 80% svojich oprávnených nákladov.

Uzávierka predkladania projektov:
6. február 2020 do 17.00

Smernice, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na: 
Výzva

Časť A - Všeobecné informácie
Časť B - EACEA/27/2019 Podpora prístupu na trh

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Funding and tender opportunities.

LINK:
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť

VÝSLEDKY VÝZIEV:
EACEA/27/2019 Podpora prístupu na trh
EACEA/31/2018 Podpora prístupu na trh
EACEA/18/2017 Podpora prístupu na trh
EACEA/17/2016 Podpora prístupu na trh
EACEA/15/2015 Podpora prístupu na trh - Single Actions 2016
EACEA/29/2014 podpora prístupu na trh - Single Actions 2015
EAC/S26/2013 podpora prístupu na trh - Framework Partnership Agreement - rok 2 (2015)
EAC/S26/2013 podpora prístupu na trh - Framework Partnership Agreement
EAC/S25/2013 podpora prístupu na trh - Single Actions 2014

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
Časť B - EACEA/31/2018 Podpora prístupu na trh
EACEA/18/2017 Podpora prístupu na trh
EACEA/17/2016 Podpora prístupu na trh
EACEA/15/2015 Podpora prístupu na trh
EAC/S29/2014 Podpora prístupu na trh - Single Actions 2015
EAC/S26/2013 Podpora prístupu na trh - Framework Partnership Agreement
EAC/S25/2013 Podpora prístupu na trh - Single Actions 2014