Podpora televízneho vysielania

Podpora televízneho vysielania

Podpora televízneho vysielania je určená pre európske nezávislé audiovizuálne produkčné spoločnosti, ktoré sú väčšinovým producentom diela.
 
Prípustné sú aktivity pre nasledujúce projekty:
 
- hrané filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 90 minút, 
- animované filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 24 minút 
- tvorivé dokumentárne filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 50 minút, 
 
v prvom rade určené pre televízne vysielanie. 
 
Pokračovania, alebo druhá a tretia séria už existujúcich seriálov sú prípustné iba v prípade hraných seriálov.
 
Diela, ktoré sa majú vysielať ako seriál so spoločnou marketingovou stratégiou, sa musia predkladať ako seriál. Jednotlivé diely seriálu nemožno rozdeliť na samostatné žiadosti.
 
Žiadateľ musí podať žiadosť najneskôr v prvý deň hlavného nakrúcania. Grant nemožno udeliť retroaktívne na už hotové projekty.
 
Na výrobe navrhovaného audiovizuálneho diela sa musia podieľať minimálne tri televízne spoločnosti z troch krajín zapojených do podprogramu MEDIA.
 
Uzávierky predkladania projektov:
24. november 2016
30. máj 2017 (aktualizované 9.12.2016)

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na:
EACEA/23/2016 Podpora televízneho vysielania

Žiadosti sa od 1.1.2014 predkladajú elektronicky prostredníctvom príslušných e-formulárov.

PRÍRUČKA (v anglickom jazyku) Ako podať žiadosť

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.

UŽITOČNÉ DOKUMENTY V SLOVENSKOM JAZYKU (LEN PRE INFORMÁCIU):

VÝZVA:
Slovenský preklad predchádzajúcej výzvy (EAC/S24/2013)

PRÍRUČKY:
Ako podať žiadosť (aktualizované 26.9.2016)
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť
Ako vygenerovať eFormulár

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/21/2015 Podpora televízneho vysielania
EACEA/24/2014 Podpora televízneho vysielania
EAC/S24/2013 Podpora televízneho vysielania

VÝSLEDKY VÝZIEV:
VÝZVA EACEA/21/2015 Podpora TV vysielania - 2. uzávierka (26.5.2016)
VÝZVA EACEA/21/2015 Podpora TV vysielania - 1. uzávierka (3.12.2015)
VÝZVA EAC/S24/2014 Podpora TV vysielania - 2. uzávierka (28.5.2015)
VÝZVA EAC/S24/2014 Podpora TV vysielania - 1. uzávierka (13.1.2015)
VÝZVA EAC/S24/2013 Podpora TV vysielania