Podpora televízneho vysielania

Podpora televízneho vysielania

Podpora televízneho vysielania je určená pre európske nezávislé audiovizuálne produkčné spoločnosti, ktoré sú väčšinovým producentom diela.
Radi by sme upozornili, že pre výzvy MEDIA existuje online formát, ktorý je prezentovaný na jednom portáli aj s usmerneniami.

Je rozdelený do dvoch hlavných častí:
• Časť A poskytuje všeobecné informácie o cieľoch, prioritách, kritériách a všeobecných pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všetky výzvy na predkladanie návrhov.
• Časť B poskytuje informácie a kritériá pre konkrétnu výzvu na predkladanie návrhov.
 

Oprávnený žiadateľ
Táto schéma je určená pre nezávislé európske produkčné spoločnosti, ktoré chcú získať podporu na produkciu hraných filmov, tvorivých dokumentov alebo animovaných filmov. Na výrobe navrhovaného audiovizuálneho diela sa musia podieľať minimálne tri televízne spoločnosti z troch krajín zapojených do podprogramu MEDIA, pričom žiadateľ musí byť majoritným producentom. 
- žiadateľ musí byť väčšinovým koproducentom diela (TV nesmie byť väčšinový koproducent projektu, čo sa týka autorských práv, jeho finančný príspevok môže byť max. 70%)
- projektu sa zúčastňujú min. 3 TV stanice z 3 rôznych krajín MEDIA formou:
koprodukcie - práva pre TV na max. 10 rokov
predkúpenie práv - práva pre TV na max. 7 rokov
Upozorňujeme, že definícia Vysielateľa bola rozšírená o poskytovateľov VoD a SVoD.

- minimálne 50% financií musí byť zaistených z tretích zdrojov (TV stanice, distribútor, koproducent, verejný fond); producentova vlastná investícia nie je pokladaná za tretí zdroj
- minimálne 50% výrobného rozpočtu musí byť financovaná z európskych zdrojov (z členských krajín programu MEDIA)
- na výrobe diela sa musia výraznou mierou podieľať profesionáli z krajín MEDIA
- žiadosť musí byť podaná najneskôr v deň začiatku hlavného nakrúcania
 
Prípustné projekty
- hrané filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 90 minút, pokračovania, alebo druhá a tretia séria už existujúcich seriálov sú prípustné iba v prípade hraných seriálov.
- animované filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 24 minút 
- tvorivé dokumentárne filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 50 minút, v prvom rade určené pre televízne vysielanie. 
 
Diela, ktoré sa majú vysielať ako seriál so spoločnou marketingovou stratégiou, sa musia predkladať ako seriál. Jednotlivé diely seriálu nemožno rozdeliť na samostatné žiadosti.
 
Financovanie
V čase predloženia musí byť zabezpečených 50% odhadovaného celkového financovania rozpočtu z finančných zdrojov tretích strán (buď prostredníctvom priameho financovania, alebo prostredníctvom predaja prednostných práv).

Hrané alebo animované projekty sa môžu uchádzať až do výšky 12,5% z rozpočtu na produkciu (s limitom 500 000 EUR)
Kreatívne dokumenty sa môžu uchádzať o podporu do výšky 20% z rozpočtu na produkciu (s limitom 300 000 EUR)
Koprodukčné hrané TV seriály (min. 6 epizód, iba prvá a druhá séria), ktorých výrobný rozpočet je aspoň 10 mil. EUR - max. 10% rozpočtu (max. 1 000 000 EUR na projekt) 

 
Žiadateľ musí podať žiadosť najneskôr v prvý deň hlavného nakrúcania. Grant nemožno udeliť retroaktívne na už hotové projekty.
 
 
Uzávierky predkladania projektov:
28. novembra 2019 do 17.00
14. máj 2020 do 17.00 

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na:
Výzva

Časť A - Všeobecné informácie
Časť B - EACEA/20/2019 Podpora televízneho vysielania

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Funding and tender opportunities.

LINK:
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/25/2018 Podpora televízneho vysielania
EACEA/21/2017 Podpora televízneho vysielania
EACEA/23/2016 Podpora televízneho vysielania
EACEA/21/2015 Podpora televízneho vysielania
EACEA/24/2014 Podpora televízneho vysielania
EAC/S24/2013 Podpora televízneho vysielania

VÝSLEDKY VÝZIEV:
VÝZVA 
EACEA/20/2019 Podpora TV vysielania - 2. uzávierka (14.5.2020) 
VÝZVA EACEA/20/2019 Podpora TV vysielania - 1. uzávierka (28.11.2019)
VÝZVA EACEA/25/2018 Podpora TV vysielania - 2. uzávierka (28.5.2019)

VÝZVA EACEA/25/2018 Podpora TV vysielania - 1. uzávierka (18. 12. 2018)
VÝZVA EACEA/21/2017 Podpora TV vysielania - 1. uzávierka (16. 11. 2017)
VÝZVA EACEA/23/2016 Podpora TV vysielania - 2. uzávierka (30. 5. 2017)
VÝZVA EACEA/23/2016 Podpora TV vysielania - 1. uzávierka (24. 11. 2016)
VÝZVA EACEA/21/2015 Podpora TV vysielania - 2. uzávierka (26.5.2016)
VÝZVA EACEA/21/2015 Podpora TV vysielania - 1. uzávierka (3.12.2015)
VÝZVA EAC/S24/2014 Podpora TV vysielania - 2. uzávierka (28.5.2015)
VÝZVA EAC/S24/2014 Podpora TV vysielania - 1. uzávierka (13.1.2015)
VÝZVA EAC/S24/2013 Podpora TV vysielania