Podpora televízneho vysielania

Podpora televízneho vysielania

Podpora televízneho vysielania je určená pre európske nezávislé audiovizuálne produkčné spoločnosti, ktoré sú väčšinovým producentom diela.
Radi by sme upozornili, že pre výzvy MEDIA existuje nový online formát, ktorý je prezentovaný na jednom portáli aj s usmerneniami.

Je rozdelený do dvoch hlavných častí:
• Časť A poskytuje všeobecné informácie o cieľoch, prioritách, kritériách a všeobecných pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všetky výzvy na predkladanie návrhov.
• Časť B poskytuje informácie a kritériá pre konkrétnu výzvu na predkladanie návrhov.
 

Oprávnený žiadateľ
Táto schéma je určená pre nezávislé európske produkčné spoločnosti, ktoré chcú získať podporu na produkciu hraných filmov, tvorivých dokumentov alebo animovaných filmov. Na výrobe navrhovaného audiovizuálneho diela sa musia podieľať minimálne tri televízne spoločnosti z troch krajín zapojených do podprogramu MEDIA, pričom žiadateľ musí byť majoritným producentom. Licenčné práva na vysielanie projektu sa musia producentovi vrátiť po uplynutí najviac 7 rokov ak išlo o pre-sale alebo 10 rokov, ak išlo o koprodukciu. Cieľom programu je pomôcť európskym nezávislým produkčným spoločnostiam vyrábať televízne programy s potenciálom cirkulovať v rámci Európskej únie aj mimo nej. Upozorňujeme, že definícia Vysielateľa bola rozšírená o poskytovateľov VoD a SVoD.
 
Prípustné sú aktivity pre nasledujúce projekty
- hrané filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 90 minút, pokračovania, alebo druhá a tretia séria už existujúcich seriálov sú prípustné iba v prípade hraných seriálov.
- animované filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 24 minút 
- tvorivé dokumentárne filmy (filmy alebo seriály) trvajúce celkovo minimálne 50 minút, v prvom rade určené pre televízne vysielanie. 
 
Diela, ktoré sa majú vysielať ako seriál so spoločnou marketingovou stratégiou, sa musia predkladať ako seriál. Jednotlivé diely seriálu nemožno rozdeliť na samostatné žiadosti.
 
Financovanie
V čase predloženia musí byť zabezpečených 50% odhadovaného celkového financovania rozpočtu z finančných zdrojov tretích strán (buď prostredníctvom priameho financovania, alebo prostredníctvom predaja prednostných práv).

Hrané alebo animované projekty sa môžu uchádzať až do výšky 12,5% z rozpočtu na produkciu (s limitom 500 000 EUR)
Kreatívne dokumenty sa môžu uchádzať o podporu do výšky 20% z rozpočtu na produkciu (s limitom 300 000 EUR)
Koprodukčné hrané TV seriály (minimálne 6 x 45 minút) s rozpočtom na produkciu nad 10 miliónov sa môžu uchádzať o maximálny grant vo výške 1 milión Eur (na prvú a druhú sériu). 

 
Žiadateľ musí podať žiadosť najneskôr v prvý deň hlavného nakrúcania. Grant nemožno udeliť retroaktívne na už hotové projekty.
 
 
Uzávierky predkladania projektov:
18. decembra 2018
29. máj 2019 

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na:
Časť A - Všeobecné informácie
Časť B - EACEA/25/2018 Podpora televízneho vysielania

PRÍRUČKA (v anglickom jazyku) Ako podať žiadosť

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.

UŽITOČNÉ DOKUMENTY V SLOVENSKOM JAZYKU (LEN PRE INFORMÁCIU):

VÝZVA:
Slovenský preklad predchádzajúcej výzvy (EAC/S24/2013)

PRÍRUČKY:
Ako podať žiadosť (aktualizované 26.9.2016)
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť
Ako vygenerovať eFormulár

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/21/2017 Podpora televízneho vysielania
EACEA/23/2016 Podpora televízneho vysielania
EACEA/21/2015 Podpora televízneho vysielania
EACEA/24/2014 Podpora televízneho vysielania
EAC/S24/2013 Podpora televízneho vysielania

VÝSLEDKY VÝZIEV:
VÝZVA EACEA/25/2018 Podpora TV vysielania - 1. uzávierka (18. 12. 2018)
VÝZVA EACEA/21/2017 Podpora TV vysielania - 1. uzávierka (16. 11. 2017)
VÝZVA EACEA/23/2016 Podpora TV vysielania - 2. uzávierka (30. 5. 2017)
VÝZVA EACEA/23/2016 Podpora TV vysielania - 1. uzávierka (24. 11. 2016)
VÝZVA EACEA/21/2015 Podpora TV vysielania - 2. uzávierka (26.5.2016)
VÝZVA EACEA/21/2015 Podpora TV vysielania - 1. uzávierka (3.12.2015)
VÝZVA EAC/S24/2014 Podpora TV vysielania - 2. uzávierka (28.5.2015)
VÝZVA EAC/S24/2014 Podpora TV vysielania - 1. uzávierka (13.1.2015)
VÝZVA EAC/S24/2013 Podpora TV vysielania