Podpora sietí kín

Podpora sietí kín

Podpora sietí kín, v ktorých sa premietajú európske filmy – program „Cinema Networks“.

Tento program je otvorený európskym kinám združeným v rámci siete, ktorá je poverená niesť plnú právnu zodpovednosť voči agentúre za realizáciu akcie, okrem iného aj oprávnenými tretími stranami.

Za oprávneného žiadateľa sa považuje sieť, ktorá združuje aspoň 100 kín z minimálne 20 krajín zapojených do podprogramu MEDIA.

Sieť musí byť zastúpená riadne ustanovenou právnickou osobou s právnou subjektivitou so sídlom v jednom z členských štátov Európskej únie. Európske nezávislé kiná, ktoré sú členmi siete žiadateľov môžu získať finančnú podporu na výkon oprávnených činností.

Za oprávnené sa považujú iba tie európske nezávislé kiná, ktoré sú členmi siete a:
- sú premiérovými kinami (s premiérovým programom európskych filmov v lehote najviac dvanástich mesiacov od ich národnej premiéry); za oprávnené sa môžu považovať aj tie kiná, ktoré venujú najviac 30 % projekcie retrospektívam alebo znovu premietaným filmom,
- sú otvorené pre verejnosť najmenej 6 mesiacov,
- majú systém predaja vstupeniek a hlásenia počtu divákov,
- majú aspoň jedno premietacie plátno a 70 miest na sedenie,
- majú najmenej 300 projekcií za rok, pokiaľ ide o kino s jedným plátnom, a 520 projekcií za rok v prípade multiplexov (kiná sú v prevádzke aspoň 6 mesiacov v roku) a aspoň 30 projekcií mesačne, pokiaľ ide o letné kino/amfiteáter (kiná sú v prevádzke menej ako 6 mesiacov v roku),
- mali v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch aspoň 20 000 divákov.

Sieť, ako aj zapojené kiná musia mať sídlo v jednej z krajín zapojených do podprogramu MEDIA a byť v priamom alebo väčšinovom vlastníctve štátnych príslušníkov z daných krajín.
 

Oprávnené činnosti:
• aktivity zamerané na podporu a projekciu európskych filmov.
• vzdelávacie činnosti zamerané na zvyšovanie informovanosti mladých návštevníkov kín.
• propagačné a marketingové činnosti v spolupráci s inými distribučnými platformami (napr. televíziami, platformami VOD – video na požiadanie).
• činnosti na vytváranie sietí: informovanie, organizácia podujatí a komunikácia.
• poskytovanie finančnej podpory tretím stranám (členom siete žiadateľov) realizujúcim oprávnené činnosti.

Uzávierka predkladania projektov:
28. máj 2020 do 17.00

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na:
EACEA/24/2019 Podpora sietí kín

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Funding and tender opportunities.

LINK:
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť


VÝSLEDKY VÝZIEV:
EACEA/24/2019 Podpora sietí kín

EACEA/10/2016 Podpora sietí kín
EAC/S20/2013 Podpora sietí kín
 

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/50/2019 Podpora sietí kín
EACEA/6/2018 Podpora sietí kín
EACEA/10/2016 Podpora sietí kín
EAC/S20/2013 Podpora siete kín