Podpora filmového vzdelávania

Podpora filmového vzdelávania

Jednou z priorít podprogramu MEDIA je budovanie a podpora vzdelávania publika, čo znamená stimulovanie záujmu a zlepšovanie prístupu k európskym audiovizuálnym dielam, najmä prostredníctvom propagácie, podujatí, filmovej gramotnosti a festivalov.

Radi by sme upozornili, že pre výzvy MEDIA existuje nový online formát, ktorý je prezentovaný na jednom portáli aj s usmerneniami.

Je rozdelený do dvoch hlavných častí:
• Časť A poskytuje všeobecné informácie o cieľoch, prioritách, kritériách a všeobecných pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všetky výzvy na predkladanie návrhov.
• Časť B poskytuje informácie a kritériá pre konkrétnu výzvu na predkladanie návrhov.
eFormuláre zatiaľ nie sú k dispozícii, mali by byť k dispozícii začiatkom týždňa od 22. októbra 2018.

Prípustné aktivity zamerané na filmové vzdelávanie
- projekty zavádzajúce mechanizmy na zlepšenie spolupráce medzi iniciatívami zameranými na filmové vzdelávanie v Európe s cieľom zvýšiť efektívnosť a európsky rozmer daných iniciatív a vyvájať nové a inovatívne projekty, obzvlášť s použitím digitálnych nástrojov. 
- projekty zvyšujúce prínos európskych audiovizuálnych diel vo vzdelávaní (vrátane katalógov vybraných filmov)
- cieľová skupina: deti / mladí ľudia do 19 rokov

Iniciatíva by sa mala zamerať na prevažne európske filmy. Žiadosti by mali obsahovať popis umiestnenia projektu do vhodného kontextu v audiovizuálnom sektore a plán ako zbierať, analyzovať a šíriť získané výsledky.

Oprávnení žiadatelia
Táto akcia si vyžaduje najmenej 3 partnerov (koordinátor projektu a najmenej 2 partneri), ktorí pôsobia v oblasti filmového vzdelávania, pochádzajú z 3 rôznych krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA a využívajú najmenej 3 rôzne jazyky
Prípustné organizácie: iniciatívy zamerané na filmové vzdelávanie a gramotnosť vrátane filmových inštitútov, inštitúcií filmového dedičstva, festivalov, filmových klubov a iných organizácií aktívne pôsobiacich v oblasti filmového vzdelávania.

Financovanie
maximálne 60 % z celkových oprávnených nákladov
 
 
Uzávierka predkladania projektov:
7. marec 2019

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na:
Časť A - Všeobecné informácie
Časť B - EACEA/33/2018 Podpora filmového vzdelávania

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.

UŽITOČNÉ DOKUMENTY V SLOVENSKOM JAZYKU (LEN PRE INFORMÁCIU):

PRÍRUČKY:

Ako zaregistrovať svoju spoločnosť
Ako vygenerovať eFormulár

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/14/2017 Podpora filmového vzdelávania
EACEA/25/2016 Podpora práce s publikom
EACEA/22/2015 Podpora práce s publikom
EACEA/05/2015 Podpora práce s publikom
EAC/S27/2013 Podpora práce s publikom

VÝSLEDKY VÝZIEV:
EACEA/14/2017 Podpora filmového vzdelávania
EACEA/25/2016 Podpora práce s publikom
EACEA/22/2015 Podpora práce s publikom
EACEA/05/2015 Podpora práce s publikom
EAC/S27/2013 Podpora práce s publikom