Podpora filmového vzdelávania

Podpora filmového vzdelávania

V rámci špecifického cieľa podpory nadnárodnej cirkulácie je jednou z priorít podprogramu MEDIA podpora filmovej výchovy pomocou stimulovania záujmu o európske audiovizuálne diela. Cieľom je zlepšiť prístup ku týmto dielam a informovať o nich.  
Pokiaľ ide o podporu filmového vzdelávania, cieľom roku 2019 je zvýšiť prístup k európskym filmom v kontexte vzdelávania vytvorením katalógu európskych filmov, ktoré sa majú sprístupniť na základných a stredných školách v krajinách, ktoré sa zúčastňujú programu MEDIA Sub -program. 

Radi by sme upozornili, že pre výzvy MEDIA existuje nový online formát, ktorý je prezentovaný na jednom portáli aj s usmerneniami.

Je rozdelený do dvoch hlavných častí:
• Časť A poskytuje všeobecné informácie o cieľoch, prioritách, kritériách a všeobecných pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všetky výzvy na predkladanie návrhov.
• Časť B poskytuje informácie a kritériá pre konkrétnu výzvu na predkladanie návrhov.
 

Prípustné aktivity
- vytvorenie katalógu európskych filmov a súvisiacich pedagogických materiálov, ktoré budú sprístupnené mladým ľuďom medzi 11 a 18 rokmi na základných a stredných školách v krajinách zúčastnených na programe MEDIA
- katalóg musí zahŕňať min. 7 celovečerných filmov (známe filmy významné pre dejiny európskej kinematografie, ktoré budú použité na účely filmovej výchovy)
- práva na filmy v katalógu by mali byť získané na min. 3 roky pre všetky členské krajiny MEDIA; jazykové verzie by mali byť k dispozícii pre všetky členské krajiny u väčšiny filmov z katalógu

Oprávnení žiadatelia
- žiadateľom je konzorcium partnerov z členských krajín programu MEDIA.

Financovanie
maximálne 80 % z celkových oprávnených nákladov
 
 
Uzávierka predkladania projektov:
7. marec 2019

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na:
Časť A - Všeobecné informácie
Časť B - EACEA/33/2018 Podpora filmového vzdelávania

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.

UŽITOČNÉ DOKUMENTY V SLOVENSKOM JAZYKU (LEN PRE INFORMÁCIU):

PRÍRUČKY:

Ako zaregistrovať svoju spoločnosť
Ako vygenerovať eFormulár

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/14/2017 Podpora filmového vzdelávania
EACEA/25/2016 Podpora práce s publikom
EACEA/22/2015 Podpora práce s publikom
EACEA/05/2015 Podpora práce s publikom
EAC/S27/2013 Podpora práce s publikom

VÝSLEDKY VÝZIEV:

EACEA/33/2018 Podpora filmového vzdelávania
EACEA/14/2017 Podpora filmového vzdelávania
EACEA/25/2016 Podpora práce s publikom
EACEA/22/2015 Podpora práce s publikom
EACEA/05/2015 Podpora práce s publikom
EAC/S27/2013 Podpora práce s publikom