Podpora filmového vzdelávania

Podpora filmového vzdelávania

V rámci špecifického cieľa podpory nadnárodnej cirkulácie je jednou z priorít podprogramu MEDIA podpora filmovej výchovy pomocou stimulovania záujmu o európske audiovizuálne diela. Cieľom je zlepšiť prístup ku týmto dielam a informovať o nich.  
Pokiaľ ide o podporu filmového vzdelávania, cieľom roku 2020 je zvýšiť prístup k európskym filmom v kontexte vzdelávania vytvorením katalógu európskych filmov, ktoré sa majú sprístupniť na základných a stredných školách v krajinách, ktoré sa zúčastňujú programu MEDIA Sub -program. 

Radi by sme upozornili, že pre výzvy MEDIA existuje online formát, ktorý je prezentovaný na jednom portáli aj s usmerneniami.

Je rozdelený do dvoch hlavných častí:
• Časť A poskytuje všeobecné informácie o cieľoch, prioritách, kritériách a všeobecných pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všetky výzvy na predkladanie návrhov.
• Časť B poskytuje informácie a kritériá pre konkrétnu výzvu na predkladanie návrhov.

Oprávnení žiadatelia
- žiadateľom je konzorcium partnerov aspoň 3 partnerov z 3 členských krajín programu MEDIA, pričom aspoň 2 partneri musia pochádzať zo sektoru vzdelávania.
 
Prípustné aktivity
Projekty poskytujúce mechanizmy na lepšiu spoluprácu medzi iniciatívami v oblasti filmového vzdelávania v Európe s cieľom zlepšiť účinnosť a európsky rozmer týchto iniciatív a rozvíjať nové a inovatívne projekty, najmä s využitím digitálnych nástrojov. Cieľovou skupinou iniciatív v oblasti filmového vzdelávania musia byť mladí ľudia do 19 rokov. Projekty poskytujúce mechanizmy na zvýšenie prínosu existujúcich európskych filmov a audiovizuálnych diel, vrátane kurátorských katalógov filmov, k vzdelávaniu. Projekt by mal byť vo významnej miere týkať (najmenej 50%) európskych filmov.
 
Financovanie
maximálne 70 % z celkových oprávnených nákladov, minimálna požadovaná suma je 200 000 Eur.
 
Uzávierka predkladania projektov:
12. marec 2020 do 17.00

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na:
Výzva

Časť A - Všeobecné informácie
Časť B - EACEA/25/2019 Podpora filmového vzdelávania

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Funding and tender opportunities.

LINK:
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/14/2017 Podpora filmového vzdelávania
EACEA/25/2016 Podpora práce s publikom
EACEA/22/2015 Podpora práce s publikom
EACEA/05/2015 Podpora práce s publikom
EAC/S27/2013 Podpora práce s publikom

VÝSLEDKY VÝZIEV:

EACEA/25/2019 Podpora filmového vzdelávania
EACEA/33/2018 
Podpora filmového vzdelávania
EACEA/14/2017 Podpora filmového vzdelávania
EACEA/25/2016 Podpora práce s publikom
EACEA/22/2015 Podpora práce s publikom
EACEA/05/2015 Podpora práce s publikom
EAC/S27/2013 Podpora práce s publikom