Podpora online distribúcie

Podpora online distribúcie

Podpora digitálnej distribúcie európskych audiovizuálnych diel pre medzinárodné publikum a podpora projektov, ktoré experimentujú s novými modelmi distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel.

Radi by sme upozornili, že pre výzvy MEDIA existuje online formát, ktorý je prezentovaný na jednom portáli aj s usmerneniami.

Je rozdelený do dvoch hlavných častí:
• Časť A poskytuje všeobecné informácie o cieľoch, prioritách, kritériách a všeobecných pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všetky výzvy na predkladanie návrhov.
• Časť B poskytuje informácie a kritériá pre konkrétnu výzvu na predkladanie návrhov.

Oprávnení žiadatelia
Európske subjekty (súkromné spoločnosti, neziskové organizácie, združenia, charitatívne organizácie, nadácie, rady atď.), ktoré majú sídlo v jednej z krajín zúčastňujúcich sa podprogramu MEDIA a sú priamo alebo väčšinovo vlastnené štátnymi príslušníkmi z týchto krajín.

Prípustné aktivity
Akcia 1: Podpora propagácie, marketingu, brandingu existujúcich VOD platforiem

Akcie ako digitálna propagácia, marketing, branding, vývoj nových ponúk existujúcimi VOD platformami, ktoré ponúkajú väčšinu európskych filmov. Cieľom tejto akcie je zlepšiť viditeľnosť, objaviteľnosť a rozšírenie celosvetového publika európskych audiovizuálnych diel;

podmienky:
- minimálna európska dimenzia - katalóg VoD platformy musí obsahovať minimálne 500 audiovizuálnych diel (hrané, animované alebo tvorivé dokumentárne celovečerné filmy, TV filmy, TV seriály, krátke filmy)
- katalóg obsahuje aspoň 40% diel z členských krajín MEDIA
- audiovizuálne diela musia pochádzať najmenej z 5 krajín MEDIA, a pokrývať minimálne 5 rôznych úradných jazykov EÚ
- maximálne 40% audiovizuálnych diel môže pochádzať z jedinej krajiny

Akcia 2: Cezhraničná spolupráca medzi európskymi VoD platformami

Podpora spolupráce medzi existujúcimi VoD platformami s cieľom zvýšiť kvalitu a konkurencieschopnosť európskych VoD služieb a zlepšiť tak viditeľnosť európskych audiovizuálnych diel a rozšíriť ich publikum. Spoločné projekty by mali viesť k zdieľaniu nákladov na technologický rozvoj, kurátorskú činnosť, kolektívnu inteligenciu ad.

podmienky:
- žiadosť môže podať zoskupenie (konzorcium) aspoň 3 VoD platforiem z 3 rôznych krajín
- minimálna európska dimenzia - katalógy VoD platforiem v zoskupení musia spolu obsahovať minimálne 1000 audiovizuálnych diel (hrané, animované alebo tvorivé dokumentárne celovečerné filmy, TV filmy, TV seriály, krátke filmy)
- katalógy musia obsahovať aspoň 40% diel z členských krajín MEDIA
- audiovizuálne diela musia pochádzať najmenej z 5 krajín MEDIA, a pokrývať minimálne 5 rôznych úradných jazykov EÚ
- maximálne 40% audiovizuálnych diel môže pochádzať z jedinej krajiny

Akcia 3: Podpora inovatívnych stratégií distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel
Podpora inovatívnych stratégií distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel so zameraním na vývoj nových obchodných modelov alebo nástrojov s cieľom zvýšiť potenciál publika európskych audiovizuálnych diel (hraných, animovaných alebo dokumentárnych filmov vrátane celovečerných filmov, TV filmov alebo seriálov).

Financovanie

40 % uznateľných nákladov (akcia 1)
60 % uznateľných nákladov (akcia 2 a 3)

Uzávierka predkladania projektov:
7. apríl 2020

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na: 
Výzva

Časť A - Všeobecné informácie
Časť B - EACEA/23/2019 Podpora online distribúcie