Podpora online distribúcie

Podpora online distribúcie

Podpora digitálnej distribúcie európskych audiovizuálnych diel pre medzinárodné publikum a podpora projektov, ktoré experimentujú s novými modelmi distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel.

Radi by sme upozornili, že pre výzvy MEDIA existuje nový online formát, ktorý je prezentovaný na jednom portáli aj s usmerneniami.

Je rozdelený do dvoch hlavných častí:

• Časť A poskytuje všeobecné informácie o cieľoch, prioritách, kritériách a všeobecných pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všetky výzvy na predkladanie návrhov.

• Časť B poskytuje informácie a kritériá pre konkrétnu výzvu na predkladanie návrhov.


Oprávnení žiadatelia
Európske subjekty (súkromné spoločnosti, neziskové organizácie, združenia, charitatívne organizácie, nadácie, rady atď.), ktoré majú sídlo v jednej z krajín zúčastňujúcich sa podprogramu MEDIA a sú priamo alebo väčšinovo vlastnené štátnymi príslušníkmi z týchto krajín.

Podporu je možné žiadať na jednu z nasledovných akcií:
Akcia 1: Podpora propagácie, marketingu, brandingu existujúcich VOD platforiem

Akcie ako digitálna propagácia, marketing, branding, vývoj nových ponúk existujúcimi VOD platformami, ktoré ponúkajú väčšinu európskych filmov. Cieľom tejto akcie je zlepšiť viditeľnosť, objaviteľnosť a rozšírenie celosvetového publika európskych audiovizuálnych diel;

Akcia 2: Podpora vývoja tzv. "On Line Ready" balíkov
Zostavovanie a dodávanie tzv. digitálnych balíkov (digital packages) európskych audiovizuálnych diel s cieľom zlepšenia ich dostupnosti a vizibility, obzvlášť vo VoD službách v krajinách, kde tieto diela nie sú dostupné na žiadnej z distribučných platform. Činnosti môžu zahŕňať napríklad: kódovanie, titulkovanie, zaistenie metadát alebo vývoj marketingových stratégií. Katalóg filmov by sa mal zameriavať na európske audiovizuálne diela (hrané filmy, animované filmy, tvorivé dokumenty, TV filmy a seriály), ktoré už boli predané do kino a TV distribúcie v najmenej 5 krajinách zúčastňujúcich sa na Podprograme MEDIA. 

Katalóg filmov musí obsahovať:
- minimálne 20 európskych audiovizuálnych diel
- filmy z minimálne 5 krajín zúčastňujúcich sa na Podprograme MEDIA (5 jazykov)
- každý film z tohto katalógu by mal byť prístupný na VoD platformách v minimálne 5 krajinách zúčastňujúcich sa na Podprograme MEDIA

Akcia 3: Podpora inovatívnych stratégií distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel
Podpora inovatívnych stratégií distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel so zameraním na vývoj nových obchodných modelov alebo nástrojov s cieľom zvýšiť potenciál publika európskych audiovizuálnych diel (hraných, animovaných alebo dokumentárnych filmov vrátane celovečerných filmov, TV filmov alebo seriálov).

Financovanie

Celkový rozpočet na spolufinancovanie projektov sa odhaduje na 10,158 miliónov EUR. Žiadatelia môžu požiadať o maximálne 60% svojich oprávnených nákladov.

Uzávierka predkladania projektov:
5. apríl 2019

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na: 
Časť A - Všeobecné informácie
Časť B - EACEA/30/2018 Podpora online distribúcie 

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.

UŽITOČNÉ DOKUMENTY V SLOVENSKOM JAZYKU (LEN PRE INFORMÁCIU):

PRÍRUČKY:
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť
Ako vygenerovať eFormulár

 

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/13/2017 Podpora online distribúcie 
EACEA/11/2016 Podpora online distribúcie 
EACEA/28/2015 Podpora online distribúcie

EACEA/16/2014 Podpora online distribúcie

EACEA/16/2014 Podpora online distribúcie