Podpora filmových festivalov

Podpora filmových festivalov

Podpora filmových festivalov a sietí festivalov organizovaných v krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA.

Radi by sme upozornili, že pre výzvy MEDIA existuje online formát, ktorý je prezentovaný na jednom portáli aj s usmerneniami.

Je rozdelený do dvoch hlavných častí:
• Časť A poskytuje všeobecné informácie o cieľoch, prioritách, kritériách a všeobecných pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všetky výzvy na predkladanie návrhov.
• Časť B poskytuje informácie a kritériá pre konkrétnu výzvu na predkladanie návrhov.
 

Oprávnení žiadatelia
AKCIA 1 - Filmové festivaly
minimálne 70% programu festivalu, ALEBO minimálne 100 hraných filmov (alebo 400 krátkych filmov v prípade festivalov krátkych filmov) musí pochádzať z krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA.

V rámci programu z „krajín zúčastňujúcich sa podprogramu MEDIA:
• 50% filmov nesmie mať národný charakter,
• aspoň 15 týchto krajín musí byť zastúpených na festivale.

Nasledujúce festivaly nie sú prípustné:
- festivaly venované dielam, ktoré sa nepovažujú za prípustné, ako sú reklamy, živé vysielania, videoklipy, videohry, amatérske filmy, filmy nakrútené na mobily a umelecké filmy bez príbehu.
- tematické festivaly (napríklad festivaly zamerané na archeológiu alebo antropológiu, medicínu, ornitológiu, vedu, životné prostredie, cestovný ruch a šport, atď.).

Financovanie
- paušálna suma závisiaca od počtu európskych filmov v programe festivalu, kedy 4 krátke filmy (menej ako 50 minút) sú ekvivalentné 1 celovečernému
- 27 000 - 75 000 EUR na projekt, v prípade festivalu krátkych filmov 19 000 - 33 000 EUR

AKCIA 2 - Podpora európskych sietí festivalov
- Európske siete skladajúce sa z koordinátora a min. 3 členov sídliacich v rôznych krajinách MEDIA.
- Koordináciu siete a činnosti vedúce k udržateľnému štruktúrovanému rozvoju (spoločné akcie, zdieľanie informácií a know-how, komunikácia medzi členmi siete)
- Podporu tretím stranám (členom siete) na spoločné aktivity

Za akých podmienok?
pre festivaly platia rovnaké podmienky ako v akcii 1
 
Financovanie
80% celkových oprávnených nákladov
max. 30 000 EUR pre jedného člena siete

Uzávierky predkladania projektov:
21. novembra 2019 do 17.00 (pre festivaly začínajúce medzi 1. májom 2020 a 31. októbrom 2020) - AKCIA 1
23. apríla 2020 (pre festivaly začínajúce medzi 1. novembrom 2020 a 30. aprílom 2021) - AKCIA 1 a AKCIA 2

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na: 
Výzva

Časť A - Všeobecné informácie
Časť B - EACEA/26/2019 Podpora filmových festivalov

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Funding and tender opportunities.

LINK:
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/32/2018 Podpora filmových festivalov
EACEA/17/2017 Podpora filmových festivalov
EACEA/16/2016 Podpora filmových festivalov
EACEA/16/2015 Podpora filmových festivalov
S32/2013 Podpora filmových festivalov

VÝSLEDKY VÝZIEV:
EACEA/26/2019 Podpora filmových festivalov (2. uzávierka 21.5.2020)

EACEA 26/2019 Podpora filmových festivalov (1. uzávierka 21. 11. 2019)
EACEA/32/2018 Podpora filmových festivalov (2. uzávierka 7. 5. 2019)
EACEA/32/2018 Podpora filmových festivalov (1. uzávierka 20. 12. 2018)
EACEA/17/2017 Podpora filmových festivalov (2. uzávierka 26. 4. 2018)
EACEA/17/2017 Podpora filmových festivalov (1. uzávierka 23. 11. 2018)
EACEA/16/2016/ Podpora filmových festivalov (2. uzávierka 24. 4. 2017)
EACEA/16/2016 Podpora filmových festivalov (1. uzávierka 24. 11. 2016)

EACEA/16/2015 Podpora filmových festivalov (2. uzávierka 28.4.2016)
EACEA/16/2015 Podpora filmových festivalov (1. uzávierka 17.12.2015)
EAC/S23/2013 Podpora filmových festivalov - Framework Partnership Agreement -  rok 2, 2. uzávierka
EAC/S23/2013 Podpora filmových festivalov