Podpora filmových festivalov

Podpora filmových festivalov

Podpora filmových festivalov organizovaných v krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA.

Radi by sme upozornili, že pre výzvy MEDIA existuje nový online formát, ktorý je prezentovaný na jednom portáli aj s usmerneniami.

Je rozdelený do dvoch hlavných častí:
• Časť A poskytuje všeobecné informácie o cieľoch, prioritách, kritériách a všeobecných pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všetky výzvy na predkladanie návrhov.
• Časť B poskytuje informácie a kritériá pre konkrétnu výzvu na predkladanie návrhov.
eFormuláre zatiaľ nie sú k dispozícii, mali by byť k dispozícii začiatkom týždňa od 22. októbra 2018.

Prípustní žiadatelia - festivaly
minimálne 70% programu festivalu, ALEBO minimálne 100 hraných filmov (alebo 400 krátkych filmov v prípade festivalov krátkych filmov) musí pochádzať z krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA.

V rámci programu z „krajín zúčastňujúcich sa podprogramu MEDIA“:
• 50% filmov nesmie mať národný charakter,
• aspoň 15 týchto krajín musí byť zastúpených na festivale.

Nasledujúce festivaly nie sú prípustné:
- festivaly venované dielam, ktoré sa nepovažujú za prípustné, ako sú reklamy, živé vysielania, videoklipy, videohry, amatérske filmy, filmy nakrútené na mobily a umelecké filmy bez príbehu.
- tematické festivaly (napríklad festivaly zamerané na archeológiu alebo antropológiu, medicínu, ornitológiu, vedu, životné prostredie, cestovný ruch a šport, atď.).

Financovanie
- paušálna suma závisiaca od počtu európskych filmov v programe festivalu, kedy 4 krátke filmy (menej ako 50 minút) sú ekvivalentné 1 celovečernému
- 27 000 - 75 000 EUR na projekt, v prípade festivalu krátkych filmov 19 000 - 33 000 EUR

Uzávierky predkladania projektov:
20. december 2018 (pre festivaly začínajúce medzi 1. májom 2019 a 31. októbrom 2019)
7. máj 2019 (pre festivaly začínajúce medzi 1. novembrom 2019 a 30. aprílom 2020)

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na: 
Časť A - Všeobecné informácie
Časť B - EACEA/32/2018 Podpora filmových festivalov

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.

UŽITOČNÉ DOKUMENTY V SLOVENSKOM JAZYKU (LEN PRE INFORMÁCIU):

VÝZVA:
Slovenský preklad predchádzajúcej výzvy

PRÍRUČKY:
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť
Ako podať žiadosť (aktualizované 30.9.2016)
Ako vygenerovať eFormulár

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/17/2017 Podpora filmových festivalov
EACEA/16/2016 Podpora filmových festivalov
EACEA/16/2015 Podpora filmových festivalov
S32/2013 Podpora filmových festivalov

VÝSLEDKY VÝZIEV:
EACEA/17/2017 Podpora filmových festivalov (2. uzávierka 26. 4. 2018)
EACEA/17/2017 Podpora filmových festivalov (1. uzávierka 23. 11. 2018)
EACEA/16/2016/ Podpora filmových festivalov (2. uzávierka 24. 4. 2017)
EACEA/16/2016 Podpora filmových festivalov (1. uzávierka 24. 11. 2016)

EACEA/16/2015 Podpora filmových festivalov (2. uzávierka 28.4.2016)
EACEA/16/2015 Podpora filmových festivalov (1. uzávierka 17.12.2015)
EAC/S23/2013 Podpora filmových festivalov - Framework Partnership Agreement -  rok 2, 2. uzávierka
EAC/S23/2013 Podpora filmových festivalov