Podpora filmových festivalov

Podpora filmových festivalov

Podpora filmových festivalov organizovaných v krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA.

Festival musí:
- mať minimálne 70% prípustného programu, ktorý bude predstavený divákom počas festivalu, ALEBO minimálne 100 hraných filmov (alebo 400 krátkych filmov v prípade festivalov krátkych filmov), ktoré pochádzajú z krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA.

V rámci programu z „krajín zúčastňujúcich sa podprogramu MEDIA“:
• 50% filmov nesmie mať národný charakter,
• aspoň 15 týchto krajín musí byť zastúpených na festivale.

Nasledujúce festivaly nie sú prípustné:
- festivaly venované dielam, ktoré sa nepovažujú za prípustné, ako sú reklamy, živé vysielania, videoklipy, videohry, amatérske filmy, filmy nakrútené na mobily a umelecké filmy bez príbehu.
- tematické festivaly (napríklad festivaly zamerané na archeológiu alebo antropológiu, medicínu, ornitológiu, vedu, životné prostredie, cestovný ruch a šport, atď.).

Uzávierky predkladania projektov:
23. november 2017 (pre festivaly začínajúce medzi 1. májom 2018 a 31. októbrom 2018)
26. apríl 2018 (pre festivaly začínajúce medzi 1. novembrom 2018 a 30. aprílom 2019)

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na: 
EACEA/17/2017 Podpora filmových festivalov

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.

UŽITOČNÉ DOKUMENTY V SLOVENSKOM JAZYKU (LEN PRE INFORMÁCIU):

VÝZVA:
Slovenský preklad predchádzajúcej výzvy

PRÍRUČKY:
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť
Ako podať žiadosť (aktualizované 30.9.2016)
Ako vygenerovať eFormulár

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/17/2017 Podpora filmových festivalov
EACEA/16/2016 Podpora filmových festivalov
EACEA/16/2015 Podpora filmových festivalov
S32/2013 Podpora filmových festivalov

VÝSLEDKY VÝZIEV:
EACEA/17/2017 Podpora filmových festivalov (2. uzávierka 26. 4. 2018)
EACEA/17/2017 Podpora filmových festivalov (1. uzávierka 23. 11. 2018)
EACEA/16/2016/ Podpora filmových festivalov (2. uzávierka 24. 4. 2017)
EACEA/16/2016 Podpora filmových festivalov (1. uzávierka 24. 11. 2016)

EACEA/16/2015 Podpora filmových festivalov (2. uzávierka 28.4.2016)
EACEA/16/2015 Podpora filmových festivalov (1. uzávierka 17.12.2015)
EAC/S23/2013 Podpora filmových festivalov - Framework Partnership Agreement -  rok 2, 2. uzávierka
EAC/S23/2013 Podpora filmových festivalov