Podpora medzinárodných koprodukčných fondov

Podpora medzinárodných koprodukčných fondov

Podpora prípustných činností koprodukčného fondu vrátane poskytovania finančnej podpory oprávneným tretím stranám na oprávnené projekty.

Radi by sme upozornili, že pre výzvy MEDIA existuje online formát, ktorý je prezentovaný na jednom portáli aj s usmerneniami.
Je rozdelený do dvoch hlavných častí:
 
Časť A poskytuje všeobecné informácie o cieľoch, prioritách, kritériách a všeobecných pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všetky výzvy na predkladanie návrhov.
Časť B poskytuje informácie a kritériá pre konkrétnu výzvu na predkladanie návrhov.

Oprávnený žiadateľ

koprodukčný fond musí existovať a byť aktívny aspoň 12 mesiacov a sídliť v jednej z krajín MEDIA

Prípustné aktivity
- projekty podporené prostredníctvom fondov musia spĺňať tieto kritériá:
1) produkcia hraného, animovaného alebo dokumentárneho filmu s minimálnou dĺžkou 60 min určeného pre kinodistribúciu
2) implementácia distribučnej stratégie (distribúcia v aspoň 3 krajinách, z ktorých aspoň jedna je členskou krajinou MEDIA a jedna mimo MEDIA)
- projekty musia byť prihlásené partnerom sídliacim v jednej z krajín MEDIA
- projekty musia by koprodukované aspoň jedným partnerom z krajín nepatriacich do MEDIA a Eurimages
- podiel koproducenta / ov z krajín MEDIA musí byť min. 20% a max. 70%
- zmluva o financovanie môže byť uzatvorená s európskym partnerom, ale financie nie je nutné minúť v Európe

Financovanie
- max. 80% oprávnených nákladov na projekt
- max. 400 000 EUR na jedného žiadateľa (fond)
- max. 60 000 EUR na výrobu jedného projektu
- max. 60 000 EUR na distribúciu jedného projektu

Uzávierka predkladania projektov:
15. január 2020

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na: 
Výzva

Časť A - Všeobecné informácie
Časť B - EACEA/29/2019 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov


Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Funding and tender opportunities.

LINK:
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť

 

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/26/2018 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EACEA/16/2017 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EACEA/24/2016 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EACEA/11/2015 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EACEA/43/2014 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EAC/S29/2013 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov


VÝSLEDKY VÝZIEV:
EACEA/29/2019 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov

EACEA/16/2017 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EACEA/24/2016 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EACEA/11/2015 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EACEA/43/2014 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov
EAC/S29/2013 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov