NOVÁ VÝZVA_EACEA/5/2015 Podpora práce s publikom

NOVÁ VÝZVA_EACEA/5/2015 Podpora práce s publikom

 

Podpora aktvít zameraných na prácu s publikom v nasledujúcich rámcoch:

- Akcia 1: Filmová gramotnosť
Projekty zavádzajúce mechanizmy na zlepšenie spolupráce medzi iniciatívami zameranými na zvyšovanie filmovej gramotnosti v Európe s cieľom zvýšiť efektívnosť a európsky rozmer daných iniciatív. Táto akcia si vyžaduje najmenej 3 partnerov (koordinátor projektu a najmenej 2 partneri), ktorí pôsobia v oblasti zvyšovania filmovej gramotnosti, pochádzajú z 3 rôznych krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA a využívajú najmenej 3 rôzne jazyky.

- Akcia 2: Podujatia zamerané na prácu s publikom
Podujatia, ktorých cieľom je rozvoj iniciatív zameraných na inovatívne a participatívne stratégie rozširovania (obzvlášť) mladého publika európskeho filmu.
Projekty v rámci Akcie 2 musia:
- mať zainteresovaných najmenej 3 partnerov (koordinátor projektu a najmenej 2 partneri) pôsobiacich v audiovizuálnom sektore, pochádzajúcich z 3 rôznych krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA;
- byť zacielené na publikum v najmenej 3 krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA;
- byť zamerané na európske filmy.

Uzávierka predkladania projektov:
26. marec 2015

Viac informácií