NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1295/2013  z 11. decembra 2013

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1295/2013 z 11. decembra 2013

ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020) a zrušujú rozhodnutia 
č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES 
(Text s významom pre EHP)