Talents and skills / Talenty a zručnosti (tréning)

Talents and skills / Talenty a zručnosti (tréning)

DEADLINE: 26 August 2021, 17:00
Podpora organizácie ďalšieho vzdelávania a prípravy odborníkov v audiovizuálnej oblasti (vzdelávacie a mentorské programy, ktoré sa konajú fyzicky aj online).
O podporu môžu požiadať súkromné spoločnosti, neziskové organizácie, združenia, nadácie a iné organizácie so sídlom v členských štátoch MEDIA.
 
Finančná podpora je určená na projekty, ktoré vzdelávajú v týchto oblastiach:
vývoj, produkcia a postprodukcia audiovizuálnych diel (vrátane inovatívnych naratívnych metód)
marketing, propagácia a nové spôsoby distribúcie pomocou digitálnych nástrojov a technológií
finančné a obchodné riadenie
zvýšenie udržateľnosti audiovizuálneho priemyslu s dôrazom na ekológiu
nové obchodné príležitosti/začínajúce podniky v audiovizuálnom sektore
 
Čo musia tréningové programy spĺňať?
väčšina účastníkov musí byť odborníkmi v audiovizuálnej oblasti z iných krajín, ako je krajina žiadateľa
počet účastníkov z krajín, ktoré nie sú súčasťou programu MEDIA, by nemal presiahnuť 30 % (európske programy) alebo 50 % účastníkov (medzinárodné programy); regionálne programy sú určené len pre účastníkov z krajín s nízkou výrobnou kapacitou (alebo susedných krajín) 
štipendiá by sa mali udeľovať najmenej 10 % účastníkom (európske a medzinárodné programy) /min. 30 % účastníkom (regionálne programy)
 
Financovanie
max. 80 % z celkových nákladov
 
Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti. 

Každá žiadosť musí pozostávať: 
Časť A: Administratívne informácie 
Časť B: ‘Technický’ popis projektu (informácie, ktoré umožňujú posúdiť hodnotiace kritériá projektov) + definícia pracovných balíkov a výstupov (FORMULÁR NA STIAHNUTIE)
Časť C: Informácie, ktoré korešpondujú s detailmi o spoločnosti žiadateľa 
PDF s informáciami o filmoch/projektoch, ktoré sa generujú prostredníctvom databázy MEDIA: údaje týkajúce sa predchádzajúcich filmov a diel predložených na financovanie