MEDIA Tréning

MEDIA Tréning

Podpora podujatí odbornej prípravy - tréningových programov, ktoré uprednostňujú multidisciplinárnu spoluprácu v audiovizuálnej oblasti.
Kandidátmi pre výzvu EACEA/46/2018 sú žiadatelia, ktorí už boli podporení vo výzve výzvy EACEA / 09/2018 a budú tak pokračovať v trojročnom partnerstve. Agentúra zašle výzvu na predloženie návrhu svojim partnerom.
Oprávnení žiadatelia - podporení vo výzve 9/2018

Oprávnený žiadateľ
Európske subjekty, ako sú súkromné spoločnosti, neziskové organizácie, združenia, charitatívne organizácie, nadácie, samosprávy alebo miestne orgány, môžu požiadať o trojročnú dohodu o partnerstve na organizovanie vzdelávacích programov, ktorých cieľom je rozvíjať schopnosti profesionálov v audiovízii, pomôcť im porozumieť a integrovať európsky a medzinárodný rozmer do ich práce.

Prípustné projekty
Žiadosti sa musia týkať podujatí, ktoré sú zamerané na rozvoj odborných znalostí pracovníkov v audiovizuálnej oblasti
 v nasledujúcich oblastiach:
– získavanie publika, marketing, distribúcia a uvádzanie diel (vrátane nových metód založených na digitálnych technológiách),
– finančné a obchodné riadenie, najmä s cieľom stimulovať prístup k finančným prostriedkom a nové obchodné modely,
– vývoj a produkovanie audiovizuálnych diel vrátane zdieľania vedomostí a tvorby sietí,
– príležitosti a výzvy prechodu na digitálne technológie  

Žiadatelia sa musia prihlásiť do jednej z týchto troch kategórií podporovaných akcií v závislosti od rozsahu, potrieb, cieľov a medzinárodného/európskeho rozmeru:
1. európske akcie: akcie zamerané na získavanie a zlepšovanie zručností a schopností pracovníkov v tejto oblasti, ktorí budú pôsobiť prevažne v Európe,
2. medzinárodné akcie: akcie zamerané na budovanie odborných znalostí, vedomostí a kapacít európskych pracovníkov v tejto oblasti, aby si mohli vymieňať skúsenosti s mimoeurópskymi pracovníkmi v tejto oblasti, vytvárať s nimi siete a spolupracovať s nimi s cieľom umožniť prístup k medzinárodným profesijným sietiam.
3. regionálne akcie: akcie zamerané na posilnenie schopností profesionálov z krajín s nízkou produkčnou kapacitou.

Financovanie
Granty môžu pokrývať oprávnené personálne náklady, náklady na prevádzku a náklady na subdodávku súvisiace s kurzom.
Výška podpory závisí od typu "Akcie"
Európske akcie: 60% z celkových oprávnených nákladov
Medzinárodné a regionálne akcie: 80% z celkových oprávnených nákladov

PREHĽAD TRÉNINGOVÝCH PROGRAMOV PODPORENÝCH Z PROGRAMU KREATÍVNA EURÓPA, PODPROGRAM MEDIA

Uzávierky predkladania projektov:
26. apríl 2018

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na:
EACEA/46/2018 Podpora tréningových programov

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Funding and tender opportunities.

LINK:
Ako zaregistrovať svoju spoločnosť

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/46/2018 Podpora tréningových programov
EACEA/09/2018 Podpora tréningových programov
EACEA/06/2016 Podpora tréningových programov
EAC/S23/2013 Podpora tréningových programov

VÝSLEDKY VÝZIEV:
EACEA/46/2018 Podpora tréningových programov
EACEA/09/2018 Podpora tréningových programov
EACEA/06/2016 Podpora tréningových programov - Framework Partnership Agreements - rok 2

EACEA/06/2016 Podpora tréningových programov
EAC/23/2013 Podpora tréningových programov - Framework Partnership Agreement -  rok 2
EAC/23/2013 Podpora tréningových programov