MEDIA Tréning

MEDIA Tréning

Podpora podujatí odbornej prípravy - tréningových programov, ktoré uprednostňujú multidisciplinárnu spoluprácu v audiovizuálnej oblasti.

Žiadosti sa musia týkať podujatí, ktoré sú zamerané na rozvoj odborných znalostí pracovníkov v audiovizuálnej oblasti v nasledujúcich oblastiach:
– získavanie publika a tvorba, marketing, distribúcia a využívanie diel (vrátane nových metód založených na digitálnych technológiách),
– finančné a obchodné riadenie, najmä s cieľom stimulovať prístup k finančným prostriedkom a nové obchodné modely,
– vývoj a produkovanie audiovizuálnych diel vrátane zdieľania vedomostí a tvorby sietí,
– príležitosti a výzvy prechodu na digitálne technológie  

Žiadatelia sa musia prihlásiť do jednej z týchto dvoch kategórií podporovaných akcií v závislosti od rozsahu, potrieb, cieľov a medzinárodného/európskeho rozmeru:
1. európske akcie: akcie zamerané na získavanie a zlepšovanie zručností a schopností pracovníkov v tejto oblasti, ktorí budú pôsobiť prevažne v Európe,
2. medzinárodné akcie: akcie zamerané na budovanie odborných znalostí, vedomostí a kapacít európskych pracovníkov v tejto oblasti, aby si mohli vymieňať skúsenosti s mimoeurópskymi pracovníkmi v tejto oblasti, vytvárať s nimi siete a spolupracovať s nimi s cieľom umožniť prístup k medzinárodným profesijným sietiam.

PREHĽAD TRÉNINGOVÝCH PROGRAMOV PODPORENÝCH Z PROGRAMU KREATÍVNA EURÓPA, PODPROGRAM MEDIA

V rámci tejto výzvy na predloženie návrhov žiadateľ predkladá návrh s cieľom nadviazať dvojročné partnerstvo s podprogramom MEDIA prostredníctvom rámcovej dohody o partnerstve.

Uzávierky predkladania projektov:
26. apríl 2018

Smernicu, prílohy a príručky nájdete (v anglickom jazyku) na:
EACEA/09/2018 Podpora tréningových programov

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.

PRÍRUČKY:

Ako zaregistrovať svoju spoločnosť
Ako vygenerovať eFormulár

ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH VÝZIEV:
EACEA/06/2016 Podpora tréningových programov

EAC/S23/2013 Podpora tréningových programov

VÝSLEDKY VÝZIEV:
EACEA/06/2016 Podpora tréningových programov - Framework Partnership Agreements - rok 2

EACEA/06/2016 Podpora tréningových programov
EAC/23/2013 Podpora tréningových programov - Framework Partnership Agreement -  rok 2
EAC/23/2013 Podpora tréningových programov