Literárny preklad

Literárny preklad

Hlavnými cieľmi podpory projektov literárneho prekladu je podporovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a podporovať nadnárodný pohyb literárnych diel, ako aj zlepšovať prístup k týmto dielam a získavať nové publikum. 
 
Prioritami sú: 
− podpora pohybu európskej literatúry s cieľom zabezpečiť jej čo najväčšiu dostupnosť, 
− podpora propagovania európskej literatúry vrátane využívania digitálnych technológií pri distribúcii aj propagácii diel, 
− podpora prekladu a propagácie európskej literatúry z dlhodobého hľadiska. 
Prioritou je tiež zvyšovanie profilu prekladateľov. Z tohto dôvodu budú vydavatelia povinní do každej preloženej knihy uviesť aj biografiu prekladateľa. 
 
Kritériá oprávnenosti 
 
Oprávnení žiadatelia: vydavatelia alebo vydavateľstvá so sídlom v jednej z krajín zúčastňujúcich sa na podprograme Kultúra, ktorí sú aktívni vo vydavateľskom odvetví a ktorí majú k termínu na predkladanie žiadostí prax aspoň 2 roky. 
 
Oprávnené projekty:
 

Kategória 1 – dvojročné projekty:

Táto kategória projektov musí: 
− trvať maximálne 2 roky, 
− žiadať maximálne 100 000 EUR, čo prestavuje maximálne 50 % oprávneného rozpočtu, 
− pozostávať z prekladu a propagácie (vrátane vydania preložených diel) balíka 3 až 10 oprávnených umeleckých diel z oprávnených jazykov a do nich, 
− vychádzať zo stratégie prekladu, distribúcie a propagácie preložených diel. 
 

Kategória 2 – dohody o rámcovom partnerstve: 

− Žiadosť o rámcovú dohodu o partnerstve musí zahŕňať akčný plán na celú dĺžku trvania dohody. Akčný plán vychádza z dlhodobej stratégie prekladu, distribúcie a propagácie preloženého balíka diel. 
− Projekty, na ktoré sa vzťahuje dohoda o rámcovom partnerstve, musia pozostávať z prekladu a propagácie balíka 5 až 10 oprávnených diel ročne z oprávnených jazykov a do nich. Počas nasledujúcich dvoch rokov budú vybraní žiadatelia vyzvaní k tomu, aby predložili návrh prekladu a propagácie balíka 5 až 10 oprávnených diel na každý osobitný rok. 
− Osobitné ročné granty udeľované podľa rámcovej dohody o partnerstve neprekračujú 100 000 EUR. Požadovaný grant nesmie presahovať 50 % ročného oprávneného rozpočtu. 
 
Oprávnené jazyky:
Bez ohľadu na kategóriu finančnej podpory musí byť projekt aj v súlade s týmito požiadavkami týkajúcimi sa jazykov: 
− Zdrojový jazyk a cieľový jazyk musia byť úradne uznanými jazykmi krajín zúčastňujúcich sa na programe.
− Oprávnené sú aj preklady z latinčiny alebo starovekej gréčtiny do úradne uznaných jazykov jednej z oprávnených krajín. 
− Cieľovým jazykom musí byť materinský jazyk prekladateľa (okrem prípadov menej rozšírených jazykov, ak vydavateľ poskytne dostatočné objasnenie). 
− Preklady musia mať cezhraničný rozmer. Preklady národnej literatúry z jedného úradného jazyku do iného úradného jazyku tej istej krajiny preto nie sú oprávnené.
 
Oprávnené diela:
Diela v papierovom alebo digitálnom formáte (e-knihy).
Diela umeleckej literatúry bez ohľadu na ich literárny žáner (romány, poviedky, hry, poézia, komiksy a detská literatúra). 
Oprávnené nie sú: autobiografie alebo biografie či eseje bez prvkov umeleckej literatúry, turistickí sprievodcovia, diela z oblasti humanitných vied (ako história, filozofia, ekonómia atď.) a vedecká literatúra (ako fyzika, matematika atď.). 
 
− Diela umeleckej literatúry už predtým museli byť uverejnené. 
− Pôvodné diela musia byť napísané spisovateľmi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi alebo obyvateľmi krajiny zúčastňujúcej sa na programe, okrem diel napísaných v latinčine a starovekej gréčtine. 
− Diela nesmú byť už preložené do cieľového jazyka, pokiaľ nie je jasne vymedzená potreba nového prekladu. Žiadatelia sú povinní dodržať limit päťdesiatich rokov od posledného prekladu, vysvetliť očakávaný vplyv na nových čitateľov a poskytnúť presvedčivé vysvetlenie potreby nového prekladu do konkrétneho cieľového jazyka.
 
Oprávnené činnosti: 
• preklady a vydanie diel umeleckej literatúry, 
• preklady ukážok preložených diel pre katalógy vydavateľov a vydavateľstiev s cieľom pomôcť predaju práv buď v Európe alebo mimo nej, 
• špeciálne podujatia, marketing a distribúcia organizované na propagáciu preložených diel umeleckej literatúry v EÚ a mimo nej vrátane nástrojov digitálnej propagácie a propagácie autorov na knižných veľtrhoch a literárnych festivaloch. 
 
Prioritne sa podporujú sa preklady z menej rozšírených jazykov do anglického, nemeckého, francúzskeho a španielskeho (kastílskeho) jazyka, keďže tieto jazyky môžu prispieť k väčšej dostupnosti diel. Okrem toho je prioritou aj podpora prekladov a propagácie diel spisovateľov, ktorým bola udelená Cena Európskej únie za literatúru. 
 

Kritériá na vyhodnotenie projektov

1. Relevantnosť (40) 
V rámci tohto kritéria sa hodnotí, ako projekt prispeje k nadnárodnému pohybu diel európskej literatúry a k zlepšovaniu prístupu k týmto dielam. 
 
2. Kvalita obsahu a aktivít (25) 
Hodnotí sa kvalita diel, ktoré sa majú preložiť, skúsenosti zamestnancov zodpovedných za projekt a pracovné podmienky. 
 
3. Propagácia a šírenie preloženého balíka (20) 
Hodnotí sa prístup projektu k podporovaniu preložených diel v Európe a mimo nej. 
 
4. Laureáti ceny EÚ za literatúru (15) 
Jeden bod sa automaticky pridelí každej knihe, za ktorú jej autor dostal Cenu Európskej únie za literatúru, až po maximum 10 bodov (keďže maximálny počet predložených kníh na balík je 10). V prípade žiadostí 
o rámcové dohody o partnerstve sa pri prideľovaní automatických bodov zohľadní len niekoľko oprávnených diel navrhnutých pre prvý rok rámcovej dohody o partnerstve. 
 
 
Najbližší termín podávania žiadostí: 28. máj 2020
 

ilustračné foto je z obálky knihy L. Mártona vydavateľstva Kalligram, preklad ktorého bol podporený v predchádzajúcom programovom odobí