Kreatívna Európa: Granty z komunitárnych programov EÚ (Košice)

Kreatívna Európa: Granty z komunitárnych programov EÚ (Košice)

Naši lektori a odborníci z praxe sú pripravení informovať vás o aktuálnych možnostiach a zodpovedať všetky vaše otázky. Ak sídlite v ktoromkoľvek kraji s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja a ste podnikateľ, nenechajte si ujsť túto jedinečnú šancu a zúčastnite sa seminára, kde sa dozviete viac.

REGISTRUJTE SA TU:
http://bit.ly/kreatívna_európa_košice

ČO SA DOZVIETE?
• Aké nástroje ponúka program EÚ pre podporu európskych kultúrnych sektorov a kreatívneho priemyslu
• Kultúra vs. médiá - ktorý podprogram sa pre váš projekt viac hodí?
• Akým chybám sa vyhnúť pri písaní a podávaní projektu
• Akú formu podpory môžete od Slovak Business Agency získať

KTO JE VÁŠ LEKTOR ?
Zuzana Duchová - 12 rokov praxe s medzinárodnými projektmi v oblasti kultúry a umenia, najprv ako nezávislá projektová manažérka, od roku 2008 zamestnaná ako konzultantka programu Kultúra, momentálne pod hlavičkou Kreatívna Európa. Príležitostná redaktorka a kurátorka.

KEDY?
12.6.2019, od 09:30 do 18:45 (8 hodín + prestávky).
KDE?
Hviezdoslavova 6, 04001 Košice - Staré mesto

KONTAKT: npint_ke@npc.sk
Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.
Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.
Ukončenie registrácie: 05.06.2019 do 18.00 h

Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Hlavná aktivita 3. Individuálna podpora pri internacionalizácii MSP, podpora prostredníctvom Trade Pointov a zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;
Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli.
Tu si môžete stiahnuť plné znenie Výzvy.