Európske siete

Európske siete

Toto opatrenie poskytuje granty na akciu európskym sieťam, ktoré sú činné v kultúrnych a tvorivých odvetviach. Ide o štruktúrované skupiny organizácií zastupujúcich odvetvia kultúry a kreatívnej činnosti, ktorých cieľom je posilňovať schopnosť týchto odvetví fungovať medzinárodne a prispôsobovať sa zmenám s cieľom dosahovať všeobecné ciele podporovania a presadzovania kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, ako aj posilňovanie konkurencieschopnosti týchto odvetví, aj prostredníctvom podporovania inovácií.
 
Podpora európskych sietí má mať štruktúrovaný vplyv na subjekty v odvetviach kultúry, a preto sa bude podporovať obmedzený počet sietí so širokým rovnomerným pokrytím v jednotlivých odvetviach. Vítané sú väčšie synergie medzi existujúcimi sieťami s cieľom posilniť ich organizačnú a finančnú štruktúru a predchádzať zdvojeniu úsilia, ak je to možné. 
 
Priority programu týkajúce sa posilnenia schopnosti odvetvia fungovať nadnárodne je: 
− podporovať opatrenia poskytujúce kultúrnym subjektom zručnosti, schopnosti a odborné znalosti, ktoré prispievajú k posilňovaniu kultúrnych a kreatívnych odvetví vrátane podporovania prispôsobovania sa digitálnym technológiám, testovania inovačných prístupov k rozvoju publika a testovania nových modelov podnikania a riadenia, 
− podporovať opatrenia umožňujúce kultúrnym a kreatívnym hráčom spolupracovať medzinárodne a internacionalizovať ich kariéry a činnosti v Únii a mimo nej, ak je to možné na základe dlhodobých stratégií, 
− poskytovať podporu na posilnenie európskych kultúrnych organizácií a medzinárodných sietí so zámerom uľahčiť prístup k profesijným príležitostiam.
 
Kritériá oprávnenosti 
 
Európske siete týkajúce sa výlučne audiovizuálnych odvetví a/alebo činností, na ktoré sa už vzťahuje podprogram MEDIA, nie sú oprávnené, keďže potreby budovania kapacít identifikované v audiovizuálnom 
odvetví sa riešia prostredníctvom rozličných prostriedkov v podprograme MEDIA. Európske siete pozostávajúce hlavne z neaudiovizuálnych odvetví, ktoré zahŕňajú členov z audiovizuálneho odvetvia, sú však oprávnené. 
 
Európske siete, ktoré pozostávajú aspoň z 15 členských organizácií (nie fyzických osôb) so zákonným sídlom v minimálne 10 rozličných krajinách zúčastňujúcich sa na programe. Minimálne 5 členských organizácií musí mať zákonné sídlo v 5 rozličných krajinách uvedených v kategóriách 1, 3 alebo 4 oprávnených krajín. 
 
Európske siete, ktoré k termínu na predkladanie žiadostí existujú aspoň 2 roky a ktoré sú schopné preukázať svoje postavenie právnickej osoby. V prípade nedávno vzniknutej siete v dôsledku konzorcia alebo fúzie medzi existujúcimi sieťami sa toto kritérium posúdi pre každú individuálnu sieť, ktorá bola zapojená do novo vytvoreného subjektu. 
 
Oprávnené projekty: 
− K žiadosti o rámcovú dohodu o partnerstve musí byť začlenený akčný plán na celú dobu trvania dohody. 
− Projekty, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o partnerstve, musia zahŕňať úplný opis činností, ktoré sa uskutočnia počas prvého roka. Počas nasledujúcich dvoch rokov budú vybraní žiadatelia podľa rámcovej dohody o partnerstve vyzvaní k tomu, aby predložili úplný opis činností na každý osobitný rok. 
− Osobitné ročné granty udeľované podľa rámcovej dohody o partnerstve neprekračujú 250 000 EUR. 
Požadovaný grant nesmie presahovať 80 % ročného oprávneného rozpočtu. 
 
Kritériá na vyhodnotenie návrhov 
Oprávnení žiadatelia sa budú hodnotiť na základe týchto kritérií: 
 
1. Relevantnosť (30) 
V rámci tohto kritéria sa hodnotí, ako činnosti siete prispejú k posilneniu profesionalizácie odvetvia a schopnosti fungovať nadnárodne, podporovať nadnárodný pohyb kultúrnych diel a mobilitu umelcov a zlepšovať prístup ku kultúrnym dielam. 
 
2. Kvalita obsahu a činností (25) 
V rámci tohto kritéria sa hodnotí, ako sa projekt bude vykonávať v praxi (kvalita činností a hotových diel, skúsenosti zamestnancov zodpovedných za projekty a pracovné podmienky). 
 
3. Komunikácia a šírenie (15) 
V rámci tohto kritéria sa hodnotí prístup siete k oznamovaniu činností a výsledkov a k výmene vedomostí a skúseností v rámci odvetvia a mimo hraníc. Cieľom ja maximalizovať vplyv výsledkov daného projektu, a to ich čo najširším sprístupnením na miestnej, regionálnej, nadnárodnej a európskej úrovni, aby rozšírili vplyv nad rámec tých, ktorí sú priamo zapojení do projektu, ako aj nad rámec životného cyklu tohto projektu. 
 
4. Kvalita európskej siete (30) 
V rámci tohto kritéria sa hodnotí, aké široké je pokrytie siete, a spôsob, akým sa zabezpečí, aby sa tieto činnosti podporovali a ich výsledky rozširovali mimo členov tejto siete.
 
Informácie o podprograme priamo na stránke agentúry EACEA
 
Pre tento podprogram už nie je v aktuálnom programovom období naplánovaná otvorená výzva