Európske platformy

Európske platformy

Toto opatrenie poskytuje podporu kultúrnym organizáciám, ktorých cieľom je: 
 
− podporovať rozvoj nových talentov a iniciovať nadnárodnú mobilitu kultúrnych subjektov a pohyb diel, ktoré majú potenciál vo veľkej miere ovplyvniť odvetvia kultúry a tvorivej činnosti a zabezpečiť dlhotrvajúce účinky, 
− pomáhať zvyšovať uznanie a viditeľnosť umelcov a tvorcov, ktorí majú silný vzťah k európskym programom, prostredníctvom komunikačných aktivít a posilnenia stratégie budovania značky vrátane prípadného vytvorenia európskej značky kvality. 
 
S cieľom dosiahnuť uvedené ciele sa projekty platforiem zameriavajú na tieto prioritné aktivity: 
− podpora mobility a viditeľnosti tvorcov a umelcov, najmä nových umelcov a tých, ktorým chýba medzinárodný kontakt, 
− podpora tvorby celoeurópskeho programu kultúrnych a umeleckých činností v záujme zjednodušovania prístupu ku kultúrnym dielam, ktoré nie sú európskymi kultúrnymi dielami, prostredníctvom medzinárodných turné, prehliadok a festivalov atď., 
− realizácia komunikačnej stratégie a stratégie budovania značky vrátane prípadného vytvorenia európskej značky kvality (alebo podobného konceptu zameraného na uznanie) s cieľom identifikovať a podporovať členov platformy, ktorí preukázali silné a vysokokvalitné odborné zaviazanie sa plniť najmä ciele platformy a ciele Kreatívnej Európy vo všeobecnosti, 
− prispievanie k väčšiemu rozvoju publika prostredníctvom rozsiahleho využívania informačných a komunikačných technológií a inovačných prístupov, 
− zabezpečovanie viditeľnosti hodnôt a rozličných kultúr Európy, a tak vytváranie väčšieho povedomia o Európskej únii.
 
Keďže podporné opatrenie má mať štruktúrovaný vplyv, bude sa podporovať len obmedzený počet platforiem s cieľom získať rovnomerné pokrytie v rozličných odvetviach. Cieľom preto nie je podpora viacerých platforiem v rámci toho istého odvetvia. Túto skutočnosť zohľadnia hodnotitelia v procese hodnotenia. 
Koordinačný subjekt vypracuje kritériá pre jednotlivé odvetvia pre príslušnú platformu na základe údajov v tejto výzve na predkladanie návrhov. Koordinátor sa uistí, že každý člen platformy spĺňa súbor kritérií počas trvania akcie a bude zodpovedný za výber nových členov. 
 

Kritériá oprávnenosti 

 
Oprávnení žiadatelia:
 
Na účel tejto výzvy na predkladanie návrhov táto platforma zahŕňa: 
− koordinačný subjekt, 
− európskych kultúrnych prevádzkovateľov, ktorí sú členmi platformy. 
Platforma: V čase podania žiadosti musí byť platforma na to, aby bola oprávnená, zložená z koordinačného subjektu a aspoň 10 európskych kultúrnych prevádzkovateľov so sídlom v aspoň 10 rozličných krajinách zúčastňujúcich sa na programe. Minimálne 5 z nich musí mať zákonné sídlo v krajinách uvedených v kategóriách 1, 3 alebo 4 oprávnených krajín. Počet kultúrnych prevádzkovateľov sa môže počas dĺžky trvania rámcovej dohody o partnerstve zvýšiť. 
 
Koordinačný subjekt: Platformu musí zastupovať náležite vytvorený právny subjekt, koordinačný subjekt s registrovaným sídlom v jednej zo zúčastnených krajín. 
 
Koordinačný subjekt musí byť vhodný na to, aby zastupoval členov platformy v akomkoľvek zmluvnom vzťahu s agentúrou, ktorý sa môže uzatvoriť v prípade výberu tejto platformy. V tejto súvislosti musí byť koordinačný subjekt schopný predložiť všetky relevantné informácie týkajúce sa každého člena platformy, ktoré sú potrebné na vykonávanie spoločných opatrení. 
Koordinačný subjekt je zodpovedný za výber a monitorovanie členov platformy, ako je prideľovanie grantov členom platformy. Na tento účel stanoví koordinačný subjekt súbor kritérií, ktoré musia členovia platformy spĺňať. Tieto kritériá sa stanovia v žiadosti a budú v súlade s cieľmi a prioritami projektu. 
 
Členovia platformy:
 
Európski kultúrni prevádzkovatelia vymedzení ako členovia platforiem už spĺňajú súbor kritérií stanovených v žiadosti v čase uplatnenia platformy. Členovia musia za posledných 12 mesiacov preukázať aspoň 30 % nových umelcov, ako vymedzuje koordinačný subjekt. 
Vzhľadom na to, že hlavným cieľom projektu je presadzovať podporu a mobilitu nových umelcov, toto kritérium sa musí dodržiavať počas celej doby existencie projektu. Koordinačný subjekt musí monitorovať a zabezpečovať súlad s touto hranicou 30 % nových umelcov. 
 
Členmi platformy sú spoločnosti, združenia a organizácie, ktorých cieľom je prezentovať európskych umelcov neaudiovizuálnych kultúrnych odvetví a ich diel. 
 
Musia mať prax aspoň 2 roky k termínu na predkladanie žiadostí a byť schopné preukázať svoje postavenie právnickej osoby. 
 
Oprávnené projekty: 
 
− K žiadosti o rámcovú dohodu o partnerstve sa musí zahrnúť osobitný, merateľný a relevantný súbor kritérií výberu/monitorovania členov platformy, ako aj pracovný plán činností platformy vrátane spoločných aktivít medzi členmi platformy, ktoré má vykonávať alebo umožniť koordinačný subjekt počas celej dĺžky trvania rámcovej dohody o partnerstve. Súbor kritérií, ako aj pracovný plán sa musia v plnej miere a podrobne vysvetliť v predloženom návrhu. 
− Projekty, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o partnerstve, musia takisto zahŕňať úplný opis činností, ktoré sa uskutočnia počas prvého roka. Počas nasledujúcich dvoch rokov budú vybraní žiadatelia podľa 
rámcovej dohody o partnerstve vyzvaní k tomu, aby predložili úplný opis činností na každý osobitný rok. 
− Osobitné ročné granty udeľované podľa rámcovej dohody o partnerstve neprekračujú 500 000 EUR. 
Požadovaný grant nesmie presahovať 80 % ročného oprávneného rozpočtu. 

Oprávnené činnosti:

Pokiaľ ide o koordinačný subjekt, oprávnené činnosti sa týkajú: 
− koordinácie, monitorovania, presadzovania, hodnotenia činností členov platformy a dohľadu nad nimi, ako aj činností týkajúcich sa udržateľného rozvoja platformy, ako je napríklad výber nových členov, 
− vytvárania a vykonávania komunikačnej stratégie a stratégie budovania značky (vrátane prípadného vytvorenia európskej značky kvality), 
− zabezpečovania finančnej podpory tretím stranám (členom platformy) vykonávajúcim oprávnené činnosti. 
Okrem toho môžu oprávnené činnosti zahŕňať činnosti koordinácie a monitorovania zo strany koordinačného subjektu s cieľom uľahčiť spoločné akcie medzi členmi platformy. Tieto spoločné akcie sa musia týkať najmä: 
− pohybu tvorcov a umelcov, najmä nových talentov, a ich diel medzi členmi platformy, 
− vytvárania sietí a partnerského učenia medzi kultúrnymi manažérmi členov platformy na účely 
dosahovania cieľov platformy. 
Pokiaľ ide o členov platformy, oprávnené činnosti sa týkajú: 
− podpory mobility tvorcov a umelcov – najmä tých, ktorým chýba medzinárodný kontakt – a to podporou tvorby silného európskeho programu, 
− zvyšovania propagácie nových talentov z iných európskych krajín a prezentovania ich diel, 
− práce s publikom, 
− prispievania k činnostiam udržateľného vytvárania sietí v rámci platforiem, 
− zabezpečovania viditeľnosti hodnôt a rozličných kultúr Európy, a tak vytvárania väčšieho povedomia o Európskej únii. 
 

Kritériá na vyhodnotenie návrhov:

 
Oprávnení žiadatelia sa budú hodnotiť na základe týchto kritérií: 
 
1. Relevantnosť (25) 
V rámci tohto kritéria sa hodnotí relevantnosť platformy, pokiaľ ide o ciele a priority tohto opatrenia, a najmä udržateľnosť súboru kritérií vytvoreného koordinačným subjektom, aby sa zabezpečilo, že vybraní členovia môžu prispievať k cieľom a prioritám projektu, že majú vysoké kultúrne profily a sú zaviazaní podporovať viditeľnosť hodnôt EÚ. Súbor kritérií a vymedzenie nových umelcov a tvorcov sa prispôsobí odvetviu, v ktorom táto platforma pôsobí. 
 
2. Kvalita obsahu a činností (20) 
V rámci tohto kritéria sa hodnotí, ako sa projekt bude vykonávať v praxi (kvalita činností a hotových diel, skúsenosti zamestnancov zodpovedných za projekt) s osobitným zameraním na to, ako môžu tieto činnosť účinne pomôcť vykonávať stratégiu práce s publikom. 
 
3. Propagácia, komunikačná stratégia a stratégia budovania značky (30) 
V rámci tohto kritéria sa hodnotí prístup platformy k propagácii a oznamovaniu činností členov. Cieľom je takisto maximalizovať štruktúrované účinky projektu, a to vypracúvaním a vykonávaním stratégie budovania značky, v rámci ktorej sa identifikujú členovia platformy ako vysokokvalitní kultúrni prevádzkovatelia, ktorí sa zaviazali presadzovať hodnoty EÚ a ciele programu. 
 
4. Kvalita platformy (25) 
V rámci tohto kritéria sa hodnotí rozsah, do akého všeobecná organizácia a koordinácia projektu zabezpečí účinné vykonávanie činností. 
 
Informácie o podprograme priamo na stránke agentúry EACEA
 
Pre tento podprogram už nie je v aktuálnom programovom období naplánovaná otvorená výzva