Crowdfunding

Crowdfunding

Medzinárodná konferencia

7. máj 2019, Primaciálny palác, Bratislava

Transparentnosť, demokratizácia financií, jednoduchší prístup k finančným prostriedkom, ako aj zodpovednosť a kontrola financovaných aktivít. Toto všetko a mnohé viac ponúka, relatívne nový a mladý finančný nástroj – CROWDFUNDING. Vzhľadom na trendy a záväzky, ktoré sa v priebehu rokov objavili v rámci kohéznej politiky EÚ nie je prekvapujúce, že sa o crowdfundingu začalo hovoriť čoraz viac a to najmä v súvislosti s vytváraním nových schém financovania a ich prepájaní s tradičnými zdrojmi akými sú napr. štrukturálne a investičné fondy (tzv. matching funding).

Dôležitou témou v diskusiách o crowdfundingu je aj zapájanie regionálnych a miestnych orgánov v jednotlivých členských krajinách. Práve tie môžu byť nápomocné pri odstraňovaní najväčších prekážok, ktorým tento druh financovania v súčasnosti čelí na európskej úrovni. Tým je napríklad právny rámec, regulácie crowdfundingu v jednotlivých členských krajinách, nedostatok dôvery k internetovým transakciám, nedostatok finančnej gramotnosti a znalosti o fungujúcich finančných  mechanizmoch a celkovo krátkodobé zameranie projektov podporených cez crowdfundingové kampane. Aké sú teda benefity vyplývajúce z crowdfundingu? Ako funguje v praxi? Je možné cez crowdfunding financovať aj projekty z oblasti kultúry? A vôbec - je slovenská, nielen umelecká scéna pripravená na takýto spôsob financovania projektov?

Nad podujatím prebral záštitu primátor hlavného mesta slovenskej republiky Bratislava Matúš Vallo.

Organizátori: Creative Europe Desk Slovakia, Creative Industry Forum

Partneri: Hlavné mesto Bratislava,  Technická univerzita Košice (projekt Crowdstrem), PEDAL Consultig (projekt Altfinator)

VIDEOZÁZNAM

facebook

Program:

 
8.30 - 9.00 registrácia
 
9.00 - 9.15 privítanie
 
9.15 - 10.15 Marco Buemi, úvodná prednáška
 
10.15 - 10.30 prestávka
 
10.30 - 11.45 Crowdfunding ako nástroj participatívneho rozpočtovania v slovenských podmienkach, panelová diskusia: Lívia Gažová, Martin Peter, Ivan Bošňák, Ján Mazúr, Jana Knežová moderuje Slavomíra Salajová
 
11.45 - 12.30 prezentácia crowdfundingových platforiem a crowdfundingových kampaní podporených projektom Crowd Fund Port 
 
12.30 - 13.30 obedová prestávka
 
13.30 - 14.00 prezentácia podporených projektov CrowdStream  
 
14.00 - 16.00 Finančné nástroje pre kreatívne projekty mesta, prezentácia projektov Kreatívnej Európy, A4, KU.BA platforma a Nová Cvernovka, panelová diskusia: Slávo Krekovič, Viliam Csino, Richard Fekete, Ivan Lesay, Michal Blaško moderuje Slavomíra Salajová
 
16.00 - záver a diskusia 
 

Hostia a spíkri:

Marco Buemi
Už 15 rokov sa venuje udržateľnému rozvoju a sociálnej inklúzii. V roku 2003 pracoval pre Švédske Ministerstvo integrácie a sociálnej inklúzie a v rokoch 2005 - 2016 pracoval pre Taliansku vládu, Ministerstvo rovných príležitostí, ako koordinátor EÚ programov a projektový manažér pre projekty sociálnych inovácií. Vedúci expert pre program URBACT, Európsky program pre podporu udržateľného mestského rozvoja. Od roku 2017 pôsobí ako konzultant pre samosprávu v Bologni, koordinátor projektu Crowd-Fund-Port v rámci programu Interreg Central. Koordinátor publikácie "Propagácia a komunikácia alternatívneho financovania v Strednej Európe". Od roku 2018 pôsobí ako projektový manažér pre mesto Turín. Zameriava sa na rekvalifikáciu, sociálnu inklúziu, je tiež prednášajúcim na viacerých univerzitách, publikuje na blogu pre časopis L’Espresso s názvom “Sustainable Objective”.

Matúš Vallo 
Architekt, bratislavský mestský aktivista, hudobník a od roku 2018 primátor Bratislavy. Patril k hlavným textárom slovenskej populárnej skupiny Para. 
 
Zora Jaurová 
Producentka, dramaturgička, expertka na kultúrnu politiku a kreatívny priemysel. Pracovala ako riaditeľka Kultúrneho kontaktného bodu, zastupovala Slovensko vo Výbore pre kultúrne záležitosti Rady EÚ, bola viceprezidentkou európskej organizácie Culture Action Europe. Bola spoluautorkou a umeleckou riaditeľkou projektu Košice – Interface 2013 (Európske hlavné mesto kultúry 2013). Je prezidentkou slovenského Fóra kreatívneho priemyslu, členkou Rady Fondu pre umenie, členkou európskeho top-expertného panelu European Creative Industries Alliance a prestížnej európskej siete filmových producentov Ateliers du Cinéma Européen (ACE).
 
Lívia Gažová
Urbanistka a aktivistka. Pracuje v občianskom združení Punkt a Centrum architektúry, Je doktorandkou urbánnej sociológie na Masarykovej univerzite v Brne. Zaujímajú ju prepojenia medzi architektúrou a komunikáciou. Moderuje reláciu Živé Mesto na Rádiu FM, o mestách píše do médií. Je držiteľkou ocenenia Mladá líderka Rady mládeže Slovenska. Žije v Piešťanoch, kde koordinovala viaceré dobrovoľnícke projekty spojené s verejným priestorom. V súčasnosti vedie spolu s o.z. Čierne diery projekt Lesná sauna v Spišskom Hrhove, ktorý bol financovaný cez verejnú zbierku a podieľala sa na ňom aj obec.

Ivan Bošňák od novembra 2017 pracuje ako finančný riaditeľ Bratislavského samosprávneho kraja pod vedením župana Juraja Drobu. V minulosti pracoval na konzultantských a finančných pozíciách v spoločnostiach Coopers&Lybrand, PwC, Citibank Slovakia, T-Mobile Slovensko a tiež ako poradca ministra hospodárstva. Neskôr prešiel na dráhu v oblasti reštrukturalizácií problémových spoločností. Aktívne sa venuje v sektore občianskych združení v oblasti školstva a športu. Je aktívnym obecným poslancom v MČ Záhorská Bystrica. 

Ján Mazúr pôsobí ako poradca riaditeľa magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy a ako odborný asistent na Univerzite Komenského v Bratislave v oblasti finančného práva, kde aj absolvoval doktorandské štúdium. V minulosti pracoval ako právnik v investičnej platforme Crowdberry a ako právnik a compliance officer v obchodníkovi s cennými papiermi spravujúcom fondy s portfóliom >100 mil. EUR. Prednedávnom ukončil štúdium verejnej správy na Hertie School of Governance v Berlíne. 

Slávo Krekovič 
Muzikológ, kultúrny manažér a hudobník. Umelecký riaditeľ a spoluzakladateľ kultúrneho centra A4 – priestor súčasnej kultúry a festivalu súčasnej hudby NEXT, šéfredaktor časopisu o kultúre spoločnosti v postdigitálnej dobe 34.sk. Aktivista v oblasti rozvoja kultúrnych politík, spoluiniciátor platformy nezriaďovaných kultúrnych organizátorov KU.BA – Kultúrna Bratislava. Spolueditor crowdfundovanej knihy o zaniknutých nezávislých kultúrnych priestoroch v hlavnom meste “BA!! – miesta živej kultúry (1989-2016)” a jej webovej verzie miestakultury.sk.
 
Slavomíra Salajová 
Venuje sa crowdfundingu ako forme financovania kreatívneho priemyslu od roku 2014. Je projektovou manažérkou projektu CROWD FUND PORT financovaného z programu Interreg Central Europe (06/2016-06/2019), ktorého cieľom je podpora a popularizácia crowdfundingu ako alternatívnej formy financovania aj ako nástroja participatívneho rozpočtovania.
Jana Knežová
V súčasnosti je vedúcou Odboru kultúry a cestovného ruchu na Úrade Košického samosprávneho kraja. Predtým pôsobila 12 rokov na Univerzite P.J. Šafárika v Košiciach na Fakulte verejnej správy ako odborná asistentka a svoju vedeckú i pedagogickú činnosť orientovala na oblasť lokálneho a regionálneho rozvoja, financovania verejných služieb  a medzisektorovej spolupráce. Má skúsenosti so strategickým plánovaním, projektovým a procesným riadením vo verejnej správe, zaujíma sa o udržateľné a kreatívne riešenia.  Spolupracuje s viacerými neziskovými organizáciami, aktívne pôsobí v Karpatskej nadácii.
 
Ivan Lesay
predseda predstavenstva Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. 
Vyštudoval politické vedy na Trnavskej univerzite a Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, následne získal doktorát z ekonómie na Slovenskej akadémii vied. Pôsobil ako poradca ministra financií a podpredsedu vlády SR v rokoch 2012-2015 a ako štátny tajomník na Ministerstve financií SR v rokoch 2015-2017. Počas tejto doby sa zameriaval na ekonomické politiky EÚ a eurozóny a zastával funkcie člena predstavenstva v Európskom nástroji finančnej stability a v Európskom stabilizačnom mechanizme. Bol zodpovedný za prípravu MF SR na Predsedníctvo SR v Rade EÚ a za vyjednávanie rozpočtu EÚ pre rok 2017 za Radu EÚ voči Európskemu parlamentu. V súčasnosti pôsobí aj vo funkcii člena Správnej rady Európskej investičnej banky.
 
Viliam Csino
Režisér, filmár, jeden zo zakladajúcich členov Novej Cvernovky. Nová Cvernovka a Nadácia Cvernovka má za cieľ prostredníctvom kultúrnych aktivít tvoriť lepšie mesto a spoločnosť. Bola založená v roku 2015 za účelom zveľaďovania kultúrnej, spoločenskej a materiálnej hodnoty bývalého priemyselného areálu Cvernovej továrne v Bratislave. Cieľom je udržať a rozšíriť existujúci ekosystém umelcov, kreatívcov, inovátorov a vývojárov, ktorý vznikol v priestoroch bývalej Cvernovky, na novom mieste pod jednou "strechou" a vybudovať tak v Bratislave udržateľné Kreatívne, kultúrne a spoločenské centrum nadmestského významu.
 
Michal Blaško 
Úrad vlády SR, riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce, Národný koordinátor Stratégie EÚ pre dunajský región - koordinovanie a riadenie implementácie programov nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014-2020, Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 a koordinácia činností ústredných orgánov štátnej správy, regionálnej samosprávy a partnerov v intenciách koordinačnej úlohy Stratégie EÚ pre dunajský región v rámci SR.
 
Richard Fekete
Špecialista Senior pre neziskový sektor a subjekty sociálnej ekonomiky
- program sociálneho bankovníctva Slovenskej sporiteľne
www.krokzakrokom.sk 
Martin Peter
pracuje na Ministerstve financií SR od roku 2014. Predtým od roku 2004 pôsobil na vedúcich pozíciách so zameraním na Compliance v slovenských bankách. Na MF SR zastáva pozíciu riaditeľa odboru bankovníctva, do pôsobnosti ktorého patrí okrem bankovníctva aj platobný styk a otázky inovácií na finančnom trhu. Od februára 2018 predsedá Centru pre finančné inovácie, ktoré ako pracovnú skupinu zriadilo MF SR na podporu nových technológií a ich prenikania na slovenský finančný trh. MF SR zastupuje aj v komisiách OECD pre Finančné trhy a pre Corporate Governance a v delegácií SR v výbore Rady Európy Moneyval pre otázky prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu na finančnom trhu.
 
Organizácia a dramaturgia:
Slavomíra Salajová, Natália Derner Urblíková, Zuzana Duchová