Innovation Lab 2023

Innovation Lab 2023

 
 
 
 
 
 
 
 
DEADLINE: 20. 04. 2023  – 17:00
Záznam z webinára pre žiadateľov nájdete tu 
 

Podpora pre organizácie z kultúrnych a kreatívnych odvetví, vrátane audiovizuálneho odvetvia, pre vývoj a testovanie inovatívnych digitálnych riešení, ktoré majú mať dlhodobý pozitívny vplyv na tieto sektory. Cieľom výzvy je uľahčiť vytváranie nástrojov, modelov a metód, ktoré možno uplatniť v audiovizuálnom odvetví a v ďalších kultúrnych a kreatívnych odvetviach. Nové riešenia by mali byť medzi odvetviami ľahko replikovateľné. Majú sa zameriavať na posilnenie konkurencieschopnosti, ekologizácie, spolupráce, šírenia, viditeľnosti, dostupnosti, diverzity a diváckeho dosahu naprieč odvetviami.

Oprávnený žiadateľ

O podporu môže požiadať jedna organizácia alebo konzorcium aspoň 2 partnerov z krajín zúčastňujúcich sa programu Kreatívna Európa.
Konzorcium musí zastupovať niekoľko kultúrnych a kreatívnych odvetví. Nevyhnutnou súčasťou je audiovizuálne odvetvie.
Výzva je určená širokému spektru organizácií, ktoré zahŕňa súkromné ​​a verejné subjekty, technologické spoločnosti a start-upy, audiovizuálne, kultúrne a kreatívne organizácie. Podporovaná bude účasť biznis inkubátorov a akcelerátorov, ktoré poskytnú priestor a čas na formovanie kreatívnych nápadov.

Trvanie projektu 24 mesiacov.
Žiadatelia musia mať stabilné a dostatočné finančné zdroje na úspešnú implementáciu projektov a prispieť aj svojím podielom. 
 
Prípustné projekty
(a) podporovať nové formy tvorby na pomedzí medzi rôznymi kultúrnymi a kreatívnymi odvetviami, napríklad prostredníctvom experimentálnych prístupov a využívania inovatívnych technológií;
(b) posilňovať inovatívne medziodvetvové prístupy a nástroje, ktoré by mali pokiaľ možno zahŕňať viacjazyčný a sociálny rozmer, aby sa uľahčila ich distribúcia, propagácia a monetizácia a zabezpečil prístup ku kultúre a kultúrnym aktivitám vrátane kultúrneho dedičstva.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Dôležitou podmienkou pre zapojenie do výzvy je medziodborová spolupráca v rámci kreatívnych a kultúrnych odvetví, vrátane audiovizuálneho sektora. Žiadosti preto musia jednoznačne preukázať rozsah medziodvetvového prístupu, podmienky jeho realizácie a očakávané prínosy pre zapojené odvetvia.
Žiadosti by mali predložiť zodpovedajúce stratégie na zabezpečenie udržateľnejšieho a k životnému prostrediu ohľaduplnejšieho prístupu a na zabezpečenie rodovej vyváženosti, inklúzie, rozmanitosti a reprezentatívnosti.
V súvislosti s novým európskym Bauhausom by mali projekty združovať aktérov z rôznych kultúrnych a kreatívnych odvetví, aby navrhovali a testovali inovatívne riešenia (napr. nástroje, modely a metódy), ktoré povedú k vytváraniu estetických, udržateľných a životaschopných miest. Budú rešpektovať myšlienku cirkulárnej ekonomiky. Tieto riešenia by mali spájať udržateľnosť s inklúziou a estetikou, byť replikovateľné v rôznych odvetviach a mať potenciál pre zmeny správania v spoločnosti.

Projekty sa majú sústrediť predovšetkým na:

nakladanie s právami a monetizáciu (vrátane inovatívnych balíčkov ponúk predplatného pre prístup k rozmanitému európskemu kultúrnemu obsahu z existujúcich európskych platforiem) a zároveň zabezpečenie transparentného a spravodlivého odmeňovania tvorcov a umelcov;
zhromažďovanie a analýzu údajov s osobitným dôrazom na predvídanie tvorby obsahu a rozvoj publika (vrátane inovatívnych medziodvetvových nástrojov na zlepšenie kvality služieb pre predplatiteľov a lepšie zhodnotenie európskeho obsahu ponúkaného európskymi online platformami);
podnikateľské nástroje skúmajúce nové spôsoby výroby, financovania, distribúcie alebo propagácie, ktoré umožňujú alebo vylepšujú nové technológie (AI, big data, blockchain, Metaverse, NFT atď.);
zlepšenie znalostí, zručností a využívania nových technológií odborníkmi z audiovizuálneho a ďalších kultúrnych a kreatívnych odvetví;
ekologizáciu hodnotového reťazca (value chain) v kreatívnych a kultúrnych odvetviach a podporu medziodvetvových inovácií pre udržateľnosť, inklúziu a well-being v audiovizuálnom a ďalších kultúrnych a kreatívnych odvetviach, vrátane činností, ktoré prispievajú k iniciatíve Nový.

Financovanie
maximálne 60% z celkových uznateľných nákladov
 
Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti.