Nová výzva: CREATIVE INNOVATION LAB

Nová výzva: CREATIVE INNOVATION LAB

 
 
 
 
 
 
 
DEADLINE: 5 október 2021 – 17:00
 
CIL bude stimulovať aktérov z rôznych kultúrnych kreatívnych sektorov na 
navrhovanie a testovanie inovatívnych digitálnych riešení s potenciálnym pozitívnym 
dlhodobým vplyvom na viaceré kultúrne a kreatívne sektory. CIL dá príležitosť vytvárať
inovatívne riešenia (napr. nástroje, modely a metodiku), ktoré možno uplatniť 
v audiovizuálnom sektore a v ďalšom kreatívnom alebo kultúrnom sektore. 
 
Kreatívna Európa spája akcie na podporu európskeho kultúrneho a kreatívneho sektoru. 
Cieľom je chrániť, rozvíjať a podporovať európsku kultúrnu a jazykovú rozmanitosť 
a dedičstvo;
- zvýšiť konkurencieschopnosť a hospodársky potenciál kultúrnych a kreatívnych sektorov, 
najmä audiovizuálneho sektora.
 
Výsledky by sa mali dosahovať plnením týchto špecifických cieľov:
- posilnenie umeleckej a kultúrnej spolupráce na európskej úrovni s cieľom 
podporovať tvorbu európskych diel a posilňovať hospodárske a sociálne 
rozmery a inovácie a mobility v kultúrnych a kreatívnych 
sektoroch (oblasť KULTÚRA); 
- podpora konkurencieschopnosti, spolupráce, inovácií udržateľnosti, a to aj prostredníctvom 
mobility v európskom audiovizuálnom sektore (oblasť MEDIA); 
- podpora politickej spolupráce a inovačných akcií na podporu všetkých 
oblastí Programu, podpora rôznorodých, nezávislých a pluralitných médií 
prostredia a mediálnej gramotnosti, čím sa podporí sloboda umeleckého prejavu, 
medzikultúrny dialóg a sociálne začlenenie (medzisektorová oblasť).
 
Oprávnený žiadateľ
O podporu môže požiadať konzorcium najmenej 3 partnerov z 2 rôznych krajín, ktoré sa zúčastňujú programu Kreatívna Európa.
Konzorcium musí zastupovať niekoľko kultúrnych a kreatívnych odvetví, vrátane audiovizuálneho.
Trvanie projektu 24 mesiacov.
Žiadatelia musia mať stabilné a dostatočné finančné zdroje na úspešnú implementáciu projektov a prispieť aj svojím podielom. 
 
Prípustné projekty
- menežment a monetizácia autorských práv vrátane transparentnosti a spravodlivého odmeňovania
- zber a analýza údajov s dôrazom na tvorbu obsahu (prognóza práce s publikom)
- zvyšovanie udržateľnosti (greening) v kultúrnych a kreatívnych odvetviach, vrátane akcií European Bauhaus
- inovatívne vzdelávacie nástroje, a obsah využívajúci tvorivosť a kreatívny priemysel na riešenie spoločenských otázok, ako sú dezinformácie, falošné správy atď.
 
Financovanie
maximálne 60% z celkových uznateľných nákladov
 
Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti.