Chcete získať grant z komunitárneho programu Kreatívna Európa?

Chcete získať grant z komunitárneho programu Kreatívna Európa?

Naši lektori a odborníci z praxe sú pripravení informovať Vás o aktuálnych možnostiach a zodpovedať všetky Vaše otázky. Ak sídlite v ktoromkoľvek kraji s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja a ste podnikateľ, nenechajte si ujsť túto jedinečnú šancu a zúčastnite sa seminára, kde sa dozviete viac.

Čo ponúkame?
V priebehu 8 hodín:
- získate ucelený prehľad o komunitárnych programoch EÚ, konkrétne Kreatívna Európa;
- sa dozviete aké nástroje ponúka program EÚ pre podporu európskych kultúrnych sektorov a kreatívneho priemyslu
- kultúra vs. médiá - ktorý podprogram sa pre váš projekt viac hodí?
- poradíme akým chybám sa vyhnúť pri písaní a podávaní projektu
- budete informovaný o forme podpory od SBA.

Kedy?
25. 09. 2018 – od 09:30 do 18:45 (8 hodín + prestávky) 
Prihlasovanie na seminár je možné do 23.09.18 (Nedela) do 17:00 hod.
Kde?
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, 951 15 Mojmírovce 919 

Kto Vám príde poradiť?
Zástupca SBA – predstaví Slovak Business Agency formy podpory, ktorú SBA poskytuje malým a stredným podnikom v súvislosti so zapojením sa do komunitárnych programov EÚ
Zuzana Duchová - 12 rokov praxe s medzinárodnými projektmi v oblasti kultúry a umenia, najprv ako nezávislá projektová manažérka, od roku 2008 zamestnaná ako konzultantka programu Kultúra, momentálne pod hlavičkou Kreatívna Európa. Príležitostná redaktorka a kurátorka.

Postup prihlásenia sa na seminár:
1. AK EŠTE NIE STE REGISTROVANÝ V NÁRODNOM PODNIKATEĽSKOM CENTRE – zaregistrujte sa tu : http://bit.ly/Registracia_PO
2. Podajte si Žiadosť vyplnením a odoslaním nasledovného online formulára: http://bit.ly/seminar_KP_NR_250918 
3. V deň konania seminára nezabudnite so sebou priniesť štatutárom podpísanú Žiadosť spolu aj s prílohami, v prípade, ak ste neodovzdali Registračný formulár s Modelovým vyhlásením, je nevyhnutné, aby ste so sebou priniesli podpísané aj tieto doklady.
Seminár, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP. Kód projektu ITMS 2014+ 313031H810
Podmienky:

PODMIENKY: 
Účastník musí byť podnikateľ:
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky; 
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Hlavná aktivita 3. Individuálna podpora pri internacionalizácii MSP, podpora prostredníctvom Trade Pointov a zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.
Kompletné znenie výzvy TU: https://bit.ly/2MB31rE
Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.sbagency.sk. a www.npc.sk .

Účasť je bezplatná.

Kontakt: Nitriansky kraj: npint_nr@npc.sk

Slovak Business Agency, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, agency@sbagency.sk